Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach Funduszu Spójności

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-146 fax: 39-67-156
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004)  ZADANIE NR 6/KONTRAKT NR 6 NA ROBOTY BUDOWLANE CZĘŚĆ A"

 

 1. Oferty można składać na Część A
 2. Termin wykonania zamówienia dla Części A:
  - rozpoczęcie: data podpisania umowy
  - zakończenie (czas trwania) - 30.12.2009r + 6 miesięcy przeznaczone na okres zgłaszania wad i ich usunięcia.
 3. Wadium dla Części A wynosi:
  Część Wysokość wadium (PLN)
  A 80 000
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego www.bpk.pl/fundusz od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Można również odebrać siwz w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o., 41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki 11 (pokój 403), lub za zaliczeniem pocztowym.
 5. Cena specyfikacji wynosi 390,00 zł (brutto), istnieje możliwość wykupienia SIWZ na części.
  Cena (brutto) SIWZ wynosi : 120 zł.
  Cena za dokumentację techniczną 270 zł.
 6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
  Ewa Maciejowska tel. 39-67-143, pokój 406,
  Elżbieta Królik tel. 39-67-142, pokój 403.
 7. Ofertę/oferty należy złożyć w kancelarii (Biuro Obsługi Klienta) Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymogami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Termin składania ofert dla wszystkich części zamówienia upływa dnia 05.01.2009r. o godz. 900
 9. Otwarcie ofert dla wszystkich części zamówienia nastąpi w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, pokój 312 w dniu 05.01.2009r.o godzinie 1000
 10. Kryteria wyboru ofert dla każdej części zamówienia; - cena - 100%
 11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 12. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 13. Termin związania ofertą - 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 14. Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.12.2008r.
 15. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.12.2008r.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-146 fax: 39-67-156
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 4/KONTRAKT NR 4 NA ROBOTY BUDOWLANE (CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ C,)"

 

 1. Oferty można składać na jedną lub więcej części
 2. Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych części:
  1) Część A
  - rozpoczęcie: data podpisania umowy
  - zakończenie (czas trwania) - 30.12.2009r + 6 miesięcy przeznaczone na okres zgłaszania wad i ich usunięcia.
  2) Część C
  - rozpoczęcie: data podpisania umowy
  - zakończenie (czas trwania) - 30.12.2009r + 6 miesięcy przeznaczone na okres zgłaszania wad i ich usunięcia.
 3. Wadium dla Części A wynosi:
  Część - Wysokość wadium (PLN)
  A - 25 000
  C 60 000
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego www.bpk.pl/fundusz od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Można również odebrać siwz w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o., 41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki 11 (pokój 403), lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji dla całości wynosi 426,00 zł (brutto), istnieje możliwość wykupienia SIWZ na poszczególne części zamówienia. Cena (brutto) specyfikacji wynosi dla:
  Części A: cena SIWZ 120 zł, cena za dokumentację techniczną 101 zł,
  Części C: cena SIWZ 120 zł, cena za dokumentację techniczną 205 zł,
 5. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
  Ewa Maciejowska tel. 39-67-143, pokój 406,
  Elżbieta Królik tel. 39-67-142, pokój 403.
 6. Ofertę/oferty należy złożyć w kancelarii (Biuro Obsługi Klienta) Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymogami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Termin składania ofert dla wszystkich części zamówienia upływa dnia 19.01.2009r. o godz. 900
 8. Otwarcie ofert dla wszystkich części zamówienia nastąpi w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, pokój 312 w dniu 19.01.2009r.o godzinie 1000
 9. Kryteria wyboru ofert dla każdej części zamówienia; - cena - 100%
 10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 11. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 12. Termin związania ofertą - 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13. Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.12.2008r.
 14. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.12.2008r.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-146 fax: 39-67-156
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004)" - audyt za 2008r."

 

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.04.2009
 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100% .
 5. Ofertę należy złożyć w kancelarii Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. - Biuro Obsługi Klienta ul.Katowicka 1, w dwóch zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymogami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 6. Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2009 r. o godz. 900
 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Bytomiu pl.T.Kościuszki 11, pok. 312 w dniu 24.02.2009 r. o godz. 1000
 8. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Królik, tel. (032)39-67-131, w godz. od 730 do 1530
 9. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-146 fax: 39-67-156
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 6/KONTRAKT NR 6 NA ROBOTY BUDOWLANE (CZĘŚĆ D, CZĘŚĆ E, CZĘŚĆ F, CZĘŚĆ G, CZĘŚĆ H)"

 

 1. Oferty można składać na jedną lub więcej części
 2. Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych części:
  1) Część D
  - rozpoczęcie: data podpisania umowy
  - zakończenie (czas trwania) - 31.07.2010r + 3 miesięcy przeznaczone na okres zgłaszania wad i ich usunięcia.
  2) Część E
  - rozpoczęcie: data podpisania umowy
  - zakończenie (czas trwania) - 31.07.2010r + 3 miesięcy przeznaczone na okres zgłaszania wad i ich usunięcia.
  3) Część F
  - rozpoczęcie: data podpisania umowy
  - zakończenie (czas trwania) - 31.07.2010r + 3 miesięcy przeznaczone na okres zgłaszania wad i ich usunięcia.
  4) Część G
  - rozpoczęcie: data podpisania umowy
  - zakończenie (czas trwania) - 31.07.2010r + 3 miesięcy przeznaczone na okres zgłaszania wad i ich usunięcia.
  5) Część H
  - rozpoczęcie: data podpisania umowy
  - zakończenie (czas trwania) - 31.07.2010r + 3 miesięcy przeznaczone na okres zgłaszania wad i ich usunięcia.
 3. Wadium dla Części wynosi:
  Część -  Wysokość wadium (PLN)
  D - 200 000
  E - 300 000
  F - 250 000
  G - 60 000
  H - 45 000
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego www.bpk.pl/fundusz od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Można również odebrać SIWZ w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o., 41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki 11 (pokój 403), lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji dla całości wynosi 1 730,00 zł (brutto), istnieje możliwość wykupienia SIWZ na poszczególne części zamówienia. Cena (brutto) specyfikacji wynosi dla:
  Części D: cena SIWZ 110 zł, cena za dokumentację techniczną 426 zł,
  Części E: cena SIWZ 110 zł, cena za dokumentację techniczną 480 zł,
  Części F: cena SIWZ 110 zł, cena za dokumentację techniczną 490 zł,
  Części G: cena SIWZ 110 zł, cena za dokumentację techniczną 167 zł,
  Części H: cena SIWZ 110 zł, cena za dokumentację techniczną 57 zł,
 5. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
  Ewa Maciejowska tel. 39-67-143, pokój 406,
  Elżbieta Królik tel. 39-67-131, pokój 407.
 6. Ofertę/oferty należy złożyć w kancelarii (Biuro Obsługi Klienta) Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymogami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Termin składania ofert dla wszystkich części zamówienia upływa dnia 07.04.2009r. o godz. 900
 8. Otwarcie ofert dla wszystkich części zamówienia nastąpi w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, pokój 312 w dniu 07.04.2009r.o godzinie 1000
 9. Kryteria wyboru ofert dla każdej części zamówienia - cena - 100%
 10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 11. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 12. Termin związania ofertą - 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13. Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.03.2009r.
 14. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w ciągu 5 dni od dnia wysłania.

Załącznik część D [62597 kB]
Załącznik część E [66010 kB]
Załącznik część F [70606 kB]
Załącznik część G [19345 kB]
Załącznik Ogłoszenia o przetargu [161 kB]
Załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [304 kB]
Załącznik SIWZ część II (wzór umowy), [304 kB]
Załącznik SIWZ część III (opis przedmiotu zamówienia) [74 kB]
Załącznik Załączniki [195 kB]
Załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2009 [11470 kB]
Załącznik Przedmiar robót z dnia 24.03.2009 [107 kB]
Załącznik Informacja o proteście z dnia 24.03.2009, [369 kB]
Załącznik treść protestu [1622 kB]
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.03.2009 [1439 kB]
Załącznik Zmiana do odpowiedzi na zapytania z dnia 20.03.2009 [507 kB]
Załącznik Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 01.04.2009, [27 kB]
Załącznik Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 06.04.2009 5 [2919 kB]
Załącznik Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 06.04.2009 4 [2408 kB]
Załącznik Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 06.04.2009 3 [2644 kB]
Załącznik Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 06.04.2009 2 [3488 kB]
Załącznik Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 06.04.2009 1 [3433 kB]
Załącznik Materiały przetargowe - uzupełnienie z dnia 06.04.2009 [10242 kB]
Załącznik Przedmiar robót z dnia 06.04.2009 [213 kB]
Załącznik Rozstrzygnięcie protestu z dnia 06.04.2009 [1345 kB]
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 07.04.2009 [3480 kB]
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 09.04.2009 [492 kB]
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.04.2009 [606 kB]
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 16.04.2009 [881 kB]
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.04.2009 [302 kB]
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.04.2009 - część 2 [1237 kB]
Załącznik Odpowiedzi na zapytania z dnia 20.04.2009 [220 kB]
Załącznik Sprostowanie z dnia 16.07.2009 [183 kB]
Załącznik część H
Załącznik Pełny tekst informacji
Załącznik Pełny tekst ogłoszenia

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-146 fax: 39-67-156
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 11 Inżynier - Kontynuacja""

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:  www.bpk.pl/fundusz.
  Można również odebrać SIWZ w  siedzibie zamawiającego pokój 407 ( lub za zaliczeniem pocztowym).
  Cena specyfikacji wynosi 300,00 zł (brutto),
  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
  Ewa Maciejowska tel. (032) 39-67-143, pokój 406,
  Elżbieta Królik tel. (032) 39-67-131, pokój 407.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  1. - rozpoczęcie: 01.01.2010r.
  2. - zakończenie usługi Inżyniera - 31.03.2011r.,
  3. - zakończenie wykonania Raportu Końcowego - 15.03.2011r.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości : 20 000 PLN.
 6. Wpłaty w formie pieniężnej należy dokonać na konto: Bank Zachodni WBK I Oddział Bytom 13 1090 2011 0000 0005 3206 1164.
 7. Ofertę należy złożyć w kancelarii (Biuro Obsługi Klienta) Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, w dwóch zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymogami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2009r. o godz. 9:00
 9. Otwarcie ofert dla przedmiotowego zamówienia nastąpi w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, pokój 312 w dniu 20.10.2009r.o godz. 10:00
 10. Kryterium wyboru oferty: - cena - 100%
 11. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 12. Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2009r
 13. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2009r. - Numer ogłoszenia 296454- 2009 (ogłoszenie o zamówieniu) oraz 296472-2009 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia).

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-146 fax: 39-67-156
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) pod nazwą:

"Przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) - audyt za 2009r."

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem: www.bpk.pl/fundusz. Można również odebrać SIWZ w siedzibie zamawiającego pokój 407 (lub za zaliczeniem pocztowym). Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Ewa Maciejowska tel. (032) 39-67-143, pokój 406, Elżbieta Królik tel. (032) 39-67-131, pokój 407.
 • Termin wykonania zamówienia:
 • - rozpoczęcie: data podpisania umowy
 • - zakończenie - 15.04.2010r Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Zamawiający  w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
 • Ofertę należy złożyć w kancelarii (Biuro Obsługi Klienta) Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, w dwóch zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z wymogami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2010r. o godz. 900
 • Otwarcie ofert dla przedmiotowego zamówienia nastąpi w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, pokój 312 w dniu 24.02.2010r.o godz. 1000
 • Kryterium wyboru oferty: cena 100%
 • Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
 • Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2010r.
 • Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2010r. Numer ogłoszenia  38642 - 2010 (ogłoszenie o zamówieniu).


Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.