Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu

2015-09-14

"Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

www.pois.gov.pl

 

Tytuł Projektu

Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ  Centralna w Bytomiu

Beneficjent Projektu

Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Planowany całkowity koszt Projektu

4 512 317,90 PLN

Maksymalna kwota Wydatków kwalifikowanych

2 051 086,94 PLN

Dotacja

1 743 423,90 PLN

Zakończenia realizacji kontraktów

20 grudnia 2015 r.

O projekcie:

Projekt pn. „Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu” ma na celu zmianę systemu napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych z napowietrzania powierzchniowego przy udziale rotorów mamutowych na metodę drobnopęcherzykową. Rozwiązanie technologiczne polega na wydzieleniu w każdej z trzech komór reaktora strefy, gdzie będzie prowadzone napowietrzanie ścieków, w pozostałej kubaturze zbiornika będzie prowadzony proces denitryfikacji. Zachowany pozostaje układ zbiornika w postaci rowu cyrkulacyjnego, tzn. ruch ścieków wokół zbiornika, jak dotąd zapewniać będą mieszadła wolnoobrotowe kierując strumień ścieków naprzemiennie w obszary bogate w tlen i strefy beztlenowe. Równocześnie dla zwiększenia strefy wstępnego mieszania ścieków surowych z recyrkulatem, zachodzi konieczność zmiany miejsca doprowadzenia ścieków dopływających z komory rozdziału.  Przewiduje się, że każda z 3-ch komór będzie miała niezależny układ napowietrzania składający się z jednej dmuchawy lub sprężarki, rurociągów transportujących powietrze oraz systemu dyfuzorów membranowych zabudowanych na dnie zbiornika. Rezerwowo zostanie zainstalowana 4 dmuchawa/sprężarka, która będzie m ogła zastąpić każdą z pozostałych.
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:
• Montaż podestów i wiat związanych z zabudową dmuchaw,
• Wykonanie rurociągów doprowadzenia ścieków surowych
• Montaż mieszadeł i żurawików,
• Montaż dmuchaw,
• Wykonanie rurociągów transportu powietrza z armaturą,
• Montaż instalacji napowietrzania ścieków na dnie komory,
• Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na rurociągach transportu powietrza,
• Montaż urządzeń systemu AKPiA oraz ich wpięcie do systemu sterowania oczyszczalnią,
• Prace pomocnicze

Kalendarium
06.06.2014r.

Złożenie do WFOŚiGW w Katowicach  wniosku o dofinansowanie  Projektu pn.  "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu".  Konkurs nr 13 /POIiŚ/1.1/04/2014.

29.12.2014r.

Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej  w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu" Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.   w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM n

23.02.2015r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr 2/2015 Projektu pn. "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu", nr projektu POIS.01.01.00-00-181/14 w ramach działania 1.1.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Opracyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach a Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.

07.05.2015r.

Podpisanie umowy nr DZ/DŚ/213/2015/K pomiędzy Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. a firmą "Ermat" Beata Mstowska, z siedzibą w Częstochowie na wykonanie usługi pn. "Działania informujące i promujące Projekt - Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu."

02.06.2015r.

Podpisanie umowy nr DZ/DŚ/270/2015/K  pomiędzy Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. a firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,    na świadczenie usług Inżyniera przy realizacji Projektu - Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu.

05.06.2015r.

Podpisanie umowy nr DZ/DŚ/255/2015/K  pomiędzy Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. a konsorcjum firm: Lider kosorcjum: Aspamet Siuta Andrzej,z siedzibą w Oświęcimiu, . Partner konsorcjum: Zakład Usługowo Produkcyjny Piotr Operskalski,  z siedzibą w Siemianowicach Śląskich,  na wykonanie robót budowlanych pn.: " Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu".

08.06.2015r.

Przekazanie placu budowy dla zadania pn. "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu".

24.11.2015r. - 26.11.2015r.

Odbył się odbiór końcowy robót dla zadania "Zamiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu"

 

Złożenie do WFOŚiGW w Katowicach  wniosku o dofinansowanie  Projektu pn.  "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ  Centralna w Bytomiu".  Konkurs nr 13 /POIiŚ/1.1/04/2014.

Loga partnerów

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.