Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR LXI/819/06

Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 9 lutego 2006


w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bytom.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. nr 72 poz. 747 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 , art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt.: Dz. U. z 2005r. nr 190 poz. 1606)

Rada Miejska w Bytomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Bytom:

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Bytom.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

  • ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.),
  • umowa - pisemna umowa o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzaniu ścieków oraz umowa określająca warunki odprowadzania ścieków przemysłowych,
  • odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
  • przedsiębiorstwo - Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.,
  • wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
  • wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
  • wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,
  • wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,
  • okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

 

§ 4

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone Decyzją Nr 4 Zarządu Miasta Bytom z dnia 4 listopada 2002 r. zwane dalej Zezwoleniem.

 

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 5

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń i przyłączy do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków, a także ciągłości świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu Odbiorcy odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 6

1. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz. 1718 z późn. zm.).

2. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129 poz. 1108 z późn. zm.).

§ 7

1. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną, czyli pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości.

2. Pomiar wymaganego ciśnienia oraz ocena jakości dostarczanej wody odbywa się w miejscu zaworu głównego, czyli na połączeniu instalacji wewnętrznej z siecią wodociągową, a w przypadku przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy, na najbliższym hydrancie zainstalowanym na sieci.

 

Rozdział III

Obowiązki i prawa Przedsiębiorstwa

§ 8

Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

1. Dostarczać wodę i odprowadzać ścieki na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w przepisach wymienionych w § 6 ust. l Regulaminu.

3. Dokonać odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza dodatkowego.

4. Zapewnić spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w Zezwoleniu.

5. Odbierać ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia do sieci.

6. Określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w odbieranych ściekach, a także kontrolować, czy jakość odprowadzanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami, wymienionymi w § 6 ust. 2 Regulaminu.

7. Zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zaworu głównego będącego na stanie majątkowym Przedsiębiorstwa.

8. Zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej i przyłączy będących na stanie majątkowym Przedsiębiorstwa.

9. Uzgadniać dokumentację projektową i wydawać warunki techniczne niezbędne do projektowania sieci i przyłączy z uwzględnieniem przepisów i uwarunkowań limitujących prawidłowe funkcjonowanie istniejącego systemu sieci.

10. Reagować bez zbędnej zwłoki na zgłoszone przez Odbiorcę reklamacje. Sposób i terminy rozpatrzenia reklamacji zawarto w Rozdziale IX Regulaminu.

11. Udzielać na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy informacji dotyczącej realizacji usług i stosowanych taryf.

12. Budować urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.

13. Uruchomić na zlecenie Odbiorcy dostawę wody po ustaniu przyczyny jej odcięcia.

14. Przyłączyć nieruchomość do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.

§ 9

Przedsiębiorstwo ma prawo:

1. Ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technologicznymi i technicznymi.

2. Obciążyć Odbiorcę kosztami wykonanych przez Przedsiębiorstwo bądź zlecanych kontroli i analiz jakości ścieków jeśli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji, wewnętrznej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne normy, niezależnie od prawa naliczania opłat dodatkowych za odprowadzanie tych ścieków.

 

Rozdział IV

Obowiązki i prawa Odbiorcy

§ 10

Odbiorca ma obowiązek:

1. Użytkować wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.

2. Utrzymywać pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

3. Zabezpieczyć wodomierz główny przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur.

4. Użytkować wewnętrzną instalację wodociągową w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu wodomierza głównego i sieci wodociągowej.

5. Użytkować wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

6. Informować Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

7. Zapewnić niezawodne działanie posiadanych instalacji i przyłączy, w tym stosować wodomierze, wodomierze dodatkowe, wodomierze własne oraz urządzenia pomiarowe z ważną cechą legalizacyjną.

8. Zawiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwani plomby.

9. Informować Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości.

10. Powiadomić Przedsiębiorstwo o wszystkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

11. Udostępnić nieodpłatnie Przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

12. Zainstalować na swój koszt niezbędne urządzenia zabezpieczające przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy instalacja wewnętrzna wraz z zainstalowanymi urządzeniami znajduje się poniżej poziomu umiejscowienia sieci kanalizacyjnej.

13. Umożliwić Przedsiębiorstwu dostęp do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych źródeł, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

14. Umożliwić Przedsiębiorstwu dostęp do instalacji zasilanych z innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym z własnych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.

§ 11

Odbiorca nie powinien dokonywać zabudowy ani nasadzeń drzew lub krzewów w pasie o szerokości 3 m nad przyłączem wodociągowym oraz 5 m nad przyłączem kanalizacyjnym.

§ 12

Odbiorca ma prawo:

1. Do nieprzerwanej dostawy wody o wymaganej jakości i ciśnieniu oraz do nieprzerwanego odprowadzenia ścieków.

2. Zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości wystawianych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

3. Domagania się zwrotu nadpłaty w przypadku uznanej reklamacji.

 

Rozdział V

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 13

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.

§ 14

1. Umowa w formie pisemnej zawierana jest na czas nieokreślony lub określony.

2. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu zlecenia odcięcia wody bądź dostarczenia protokołu przekazania wodomierza głównego nowemu Odbiorcy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

3. Zmiana umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

5. Umowa określa miejsce wykonywania dostawy wody i odbioru ścieków oraz obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania awarii

§ 15

1. Wniosek o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zawiera w szczególności:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą odczytów wodomierzy przy punktach czerpalnych oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat za rozliczenie.

2. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych i wodomierzy w lokalach mieszkalnych oraz poza lokalami mieszkalnymi.

3. W terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

4. Jeżeli udzielenie informacji technicznej wymaga ustaleń okresów dłuższych niż termin wskazany w ust. 3, Przedsiębiorstwo informuje o tym fakcie osobę, która złożyła wniosek i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

§ 16

1. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. l ustawy oraz w niniejszym Regulaminie.

2. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo stosuje środki techniczne uniemożliwiające dalsze korzystanie z usług.

 

Rozdział VI

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 17

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 18

1. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych.

2. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz w razie braku możliwości ustalenia ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub średniego zużycia wody w roku ubiegłym.

3. W przypadku rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w sposób określony w art. 27 ust. 6 ustawy, nie będzie stanowić podstawy obniżenia ilości ścieków wodomierz dodatkowy z nieważną cechą legalizacyjną.

§ 19

Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z innych źródeł zaopatrzenia w wodę, w tym z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku przyrządów pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

§ 20

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy.

2. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

4. Odbiorca reguluje należność za świadczone usługi w terminie wskazanym w fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu w poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy podlega zwrotowi łącznie z odsetkami w wysokości ustawowej, w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku.

 

Rozdział VII

Warunki przyłączenia do sieci oraz odbiór przyłącza

§ 21

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4) określenie rodzaju podłączenia (wodociągowego i/lub kanalizacyjnego),

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

6) przewidywaną ilość odprowadzanych ścieków ich rodzaj (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,

8) planowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków,

9) datę i podpis wnioskodawcy.

2. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku o przyłączenie do sieci.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością,

2) 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjnej, określającej usytuowanie nieruchomości.

§ 22

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni, od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 21 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą "warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej określają:

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

2) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków w ilości określonej we wniosku,

3) jeżeli ciśnienie w sieci jest niewystarczające dla zapewnienia dostawy wody Odbiorcy - obowiązek budowy lokalnych urządzeń podnoszących ciśnienie obciąża Odbiorcę,

4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może również określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody zużytej bezpowrotnie.

§ 23

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby obejmować oprócz zgody na wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, również wymagania określone w ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.

3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

4. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

5. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 po rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:

1) termin wybudowania urządzenia,

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

4) zasady wyceny inwestycji,

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,

6) termin przejęcia urządzenia,

7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 24

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej oraz warunków i sposobu dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej.

3. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie o którym mowa w ust. 1 w terminie 21 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2.

§ 25

1. Przed zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, oraz z projektem przyłącza.

3. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

4. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

6. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

7. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

8. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 4 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

9. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

10. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

11. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

§ 26

Realizację budowy przyłączy wodociągowych do nowych Odbiorców może wykonać Przedsiębiorstwo na własny koszt.

§ 27

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

 

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 28

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo bez zbędnej zwłoki udziela odpowiedzi w tej samej formie chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła inną formę odpowiedzi.

§ 29

1. Każdy Odbiorca w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczącej wysokości opłat za usługi.

2. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może zgłosić reklamację w terminie umożliwiającym weryfikację zdarzenia, potwierdzoną na piśmie.

3. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. 4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

§ 30

W siedzibie Przedsiębiorstwa i na jego stronie internetowej winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

b) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie gminy,

c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

d) tekst jednolity ustawy wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 31

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 8 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 8 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

 

Rozdział X

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 32

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych - a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowej. Za sprawność urządzeń wodociągowych odpowiada ich właściciel.

§ 33

Zapewnienie oraz warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe reguluje umowa zawierana pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką Straży Pożarnej.

 

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i ich późniejszymi zmianami.

§ 35

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bytomia.

§ 36

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVIII/898/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 sierpnia 2002r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bytom (publ. w Dz. U. Woj. Śl. z 2002r. nr 70 poz. 2507).

§ 37

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.