Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Poradnik, czyli co i jak załatwić w BPK

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej

Procedura włączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

1. Wystąpienie do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ze zleceniem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci (WT).

Zlecenie o wydanie WT można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Zlecenie wydania WT powinno zawierać:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    dwa egzemplarze oryginału planu sytuacyjnego z uzbrojeniem w skali 1:500 lub 1:1000.

Warunki techniczne określają:
•    miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej,
•    ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych, a w uzasadnionych przypadkach również warunki ich eksploatacji,
•    określenie czy realizacja przyłącza będzie finansowana przez inwestora czy przez BPK.

Warunki techniczne zachowują ważność przez okres dwóch lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mogą być wydane z krótszym niż dwa lata okresem ważności.

2.    Na podstawie otrzymanych warunków należy zlecić opracowanie projektu przyłącza.
O ile warunki techniczne wskazują taką konieczność, inwestor zleca sporządzenie projektu. Projekt może sporządzić jedynie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia branżowe. Wykonawcę projektu wybiera inwestor.
Projektant sporządza projekt w minimum dwóch egzemplarzach.

3.    Uzgodnienie w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym opracowanego projekt.
Po sporządzeniu dokumentacji projektowej, inwestor lub projektant (w imieniu inwestora) zleca Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu uzgodnienie projektu.

Zlecenie o uzgodnienie projektu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Zlecenie uzgodnienia projektu powinno zawierać:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    dwa egzemplarze projektu (jeden egzemplarz projektu pozostaje w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym).

Uzgodnienie projektu dotyczy:
•    zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
•    zgodności projektu z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa,
•    zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami technicznymi spółki,
•    zakresu szczegółowości opracowania.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony.

Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.

4.    Uzgodniony projekt należy złożyć w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5.    Następnie należy wystąpić do BPK ze zleceniem o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza oraz na odbiór końcowy przyłącza.
Zlecenie można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

 

PRZYŁĄCZE MOŻE ZOSTAĆ WYBUDOWANE NA DWA SPOSOBY

Właściciel nieruchomości wykonuje budowę przyłącza wodociągowego we własnym zakresie.

Może jednak zaistnieć szczególna sytuacja, w której Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne podejmie decyzję o tym, że to BPK wybuduje mieszkańcowi przyłącze. Takie przyłącze nie może być dłuższe niż 20 metrów, a decyzja o tym, by to BPK je wybudowało jest podejmowana indywidualnie dla każdej nieruchomości.

I Jeżeli właściciel nieruchomości wykonuje przyłącze wodociągowe we własnym zakresie, musi:

1.    Zlecić BPK wykonanie wcinki do wodociągu.
Zlecenie wcinki odbywa się poprzez złożenie przez inwestora w siedzibie spółki wypełnionego wniosku ogólnego.

Wniosek ogólny można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Zlecenie wcinki powinno zawierać co najmniej:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    decyzję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o zgodzie na zajęcie pasa ruchu drogowego (o ile jest konieczny). Decyzja ta powinna być ważna co najmniej siedem dni licząc od daty dostarczenia do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (o ile jest konieczny) inwestor zleca we własnym zakresie.

2.    Wykonać przyłącze.
Inwestor zleca wyspecjalizowanej firmie wykonanie przyłącza.                      Budowa musi być realizowana zgodnie z uzgodnionym projektem oraz pod nadzorem inspektora BPK. Wcinka do wodociągu wykonywana jest przez BPK.

3. Dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przyłącza i dostarczenia jej do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

4. Dokonać odbioru końcowego wybudowanego przyłącza.
Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół odbioru przyłącza podpisany przez inwestora, wykonawcę i uprawnionego pracownika Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

5. Zawrzeć z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym umowę na dostarczanie wody.
Po dopełnieniu powyższych czynności następuje montaż urządzeń pomiarowych oraz podpisanie umowy na dostawę wody.

Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

II Jeżeli wykonania przyłącza wodociągowego podejmuje się Bytomskie

Przedsiębiorstwo Komunalne, właściciel danej nieruchomości, musi:

1.    W przypadku, określonym w WT, realizowania przyłącza przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, należy zlecić wykonanie przyłącza i wcinki.
Zlecenie wykonania przyłącza i wcinki odbywa się poprzez złożenie przez inwestora w siedzibie spółki wypełnionego wniosku ogólnego.

Wniosek ogólny można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Zlecenie wcinki powinno zawierać co najmniej:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych,
•    decyzję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o zgodzie na zajęcie pasa ruchu drogowego (o ile jest konieczny). Decyzja ta powinna być ważna co najmniej siedem dni licząc od daty dostarczenia do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (o ile jest konieczny) inwestor zleca we własnym zakresie.

W przypadku konieczności budowy studni wodomierzowej, inwestor wykonuje ją na własny koszt, a następnie zgłasza inspektorowi Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego do odbioru.

2.    Dokonać odbioru końcowego wybudowanego przyłącza.
Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół odbioru przyłącza podpisany przez inwestora, wykonawcę i uprawnionego pracownika BPK.

3.    Zawrzeć z BPK umowę na dostarczanie wody.
Po dopełnieniu wymienionych powyżej czynności następuje montaż urządzeń pomiarowych oraz podpisanie umowy na dostawę wody.

Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnych można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Ważne telefony:
•    Dział Techniczny: (32)39-67-181, (32)39-67-118
•    Biuro Obsługi Klienta: (32)39-67-124, (32)39-67-125, (32)39-67-188, (32)39-67-190.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Eksploatacja sieci wodociągowej polega na:

•    utrzymywaniu sieci oraz całej infrastruktury wodociągowej we właściwym stanie technicznym, który zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie, a więc sprawne dostarczanie wody do odbiorców,
•    usuwaniu awarii,
•    remontowaniu i wymianie uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
•    modernizacji wodociągu w ramach planów inwestycyjnych,
•    gromadzeniu i analizowaniu danych o sieci wodociągowej.

Zarządzanie siecią, czyli kto za co odpowiada

•    ciąg główny wodociągu
Ciąg główny może wybudować Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w zależności od posiadanych środków finansowych. Wodociąg główny może wybudować także przyszły odbiorca pod nadzorem inspektora BPK, a następnie przekazać odpłatnie na majątek BPK. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się eksploatacją własnych sieci wodociągowych. To po stronie BPK leży sprawne i fachowe dostarczanie wody, a także usuwanie awarii, przeprowadzanie koniecznych remontów, dokonywanie napraw i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków instalacji.

•    przyłącze wodociągowe

− do wodomierza głównego przyłącze wodociągowe eksploatuje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne,

− wodomierz główny jest własnością BPK. Natomiast zabezpieczenie go przed zmrożeniem, mechanicznym uszkodzeniem leży po stronie odbiorcy wody zgodnie z zapisem w umowie.                                                                           Po stronie właściciela nieruchomości leży odpowiednie zabezpieczenie wodomierza gwarantujące mu prawidłowe funkcjonowanie oraz dbanie o jego właściwy stan techniczny.

− granicą podziału własności sieci wodociągowej jest zawór za wodomierzem głównym. Za zaworem przyłącze wodociągowe oraz instalację wewnętrzną eksploatuje właściciel nieruchomości, a to oznacza, że to on dba o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie.

Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.