Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Poradnik, czyli co i jak załatwić w BPK

Odpłatne przejmowanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – może, na pisemny wniosek osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Gminy Bytom, urządzenie wodociągowe i urządzenie kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.

Poradnik, czyli co i jak załatwić w BPK

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych od osób fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – może, na pisemny wniosek osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Gminy Bytom, sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odbywa się na zasadach wynikających z postanowień "Regulaminu odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych         i kanalizacyjnych  sanitarnych od osób fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.".

Pod nadzorem BPK

Aby móc wystąpić do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego o odpłatne przekazanie wybudowanych przez siebie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że sieci te muszą być budowane pod nadzorem BPK.                   W przeciwnym razie spółka ma prawo odmówić przejęcia sieci.

Procedura odpłatnego przejmowania sieci:

Inwestor buduje sieć wodociągową lub sieć kanalizacji sanitarnej. Żeby to zrobić musi:

1. Wystąpić do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego ze zleceniem o wydanie warunków technicznych. Do wniosku należy dołączyć dwie mapy sytuacyjne.

2. Na podstawie otrzymanych warunków należy zlecić opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci, która będzie budowana.

Projekt musi sporządzić projektant posiadający odpowiednie uprawnienia branżowe. Wykonawcę projektu wybiera inwestor. Projektant sporządza projekt w minimum dwóch egzemplarzach.

3. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej, inwestor lub projektant (w imieniu inwestora) zleca BPK uzgodnienie projektu.

Zlecenie uzgodnienia projektu powinno zawierać:

  • wypełniony i podpisany wniosek,
  • dwa egzemplarze projektu (jeden egzemplarz projektu pozostaje w BPK).

Uzgodnienie projektu dotyczy:

  • zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
  • zgodności projektu z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  • zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami technicznymi spółki,
  • zakresu szczegółowości opracowania.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony. Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.

4. Uzgodniony projekt należy złożyć w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego           w Bytomiu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Wystąpić do BPK z wnioskiem o wykonanie włączenia do sieci miejskiej oraz pełnienie nadzoru technicznego nad budową sieci i odbiór końcowy.

6. BPK dokonuje odbioru technicznego i końcowego wybudowanych sieci.

Po wybudowaniu sieci, w celu odpłatnego przekazania ich Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu należy:

1. Inwestor może złożyć pisemny wniosek o odpłatne przejęcie sieci na majątek                BPK Sp. z o.o.  po wybudowaniu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz dokonanym odbiorze technicznym (końcowym) przez uprawnionych pracowników             BPK Sp. z o.o. stwierdzającym ich sprawność techniczną.

Do wniosku należy dołączyć:

a)      projekt budowlany przedmiotowej sieci wraz z wszelkimi uzgodnieniami formalnymi,

b)      pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

c)      zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli obowiązek jego uzyskania został nałożony w pozwoleniu na budowę),

d)     protokół odbioru sieci,

e)      w przypadku sieci wodociągowej – analiza  badania jakości wody do picia,

f)       protokół  próby szczelności sieci wodociągowej,

g)      atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały,

h)      oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami,

i)        powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie plików o rozszerzeniu shp, xls, lub dwg, dopuszcza się format dxf oraz zostać wpisana do Ewidencji Materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a w przypadku przekazywania sieci kanalizacyjnej do dokumentacji należy dołączyć karty studni,

j)        kopię decyzji na umieszczenia urządzenia w pasie drogowym wydaną przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu lub oświadczenie o braku takiego dokumentu,

k)      wycenę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej sporządzoną w oparciu o ceny jednostkowe,

l)        dokumenty świadczące o prawie do dysponowania gruntem (księga wieczysta, akt notarialny),

m)    zobowiązanie właścicieli działek do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych.

 

Koszty związane z pozyskaniem dokumentów, jak również niezbędnych oświadczeń ponosi Inwestor. Wszystkie załączniki do wniosku winny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot do tego uprawniony.

Jeżeli jest kilku Inwestorów przejmowanej sieci, wniosek może złożyć osoba, która będzie reprezentować uprawnione podmioty, pod warunkiem złożenia pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli.

 

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK.

 

Umowa kupna-sprzedaży

 

Przejęcie sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej na majątek BPK Sp. z o.o.  następować będzie na podstawie przygotowanej przez BPK Sp. z o.o. umowy kupna - sprzedaży sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

To trzeba wiedzieć

·         Przejmowane sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej muszą  być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej, obowiązującymi  normami i warunkami technicznymi dla tego typu urządzeń określonymi w odrębnych przepisach.

·         Sieć wodociągowa i/lub sieć kanalizacji sanitarnej musi być wybudowana zgodnie                             z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wydanymi przez BPK Sp. z o.o.                         i projektem budowlanym zatwierdzonym przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Realizacja inwestycji musi się odbywać pod nadzorem uprawnionych pracowników BPK Sp. z o.o.

 

Za ile BPK przejmie wybudowane przez inwestora sieci?

1.      Zweryfikowana przez BPK Sp. z o. o. wycena przejmowanej sieci sporządzona w oparciu               o ceny jednostkowe, stanowić będzie podstawę wzajemnych rozliczeń z tytułu odpłatnego przejęcia sieci.

2.      Należność za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną może być niższa niż równowartość poniesionych kosztów na realizację inwestycji oraz może stanowić jedynie ustalony przez strony % rzeczywistej wartości.

3.      Należność za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną zostanie ustalona                         w drodze negocjacji między BPK Sp. z o.o. a Inwestorem, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz techniczno-rozwojowych systemu wodno-kanalizacyjnego wynikających z wewnętrznych zarządzeń Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.

4.      Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość obniżenia wyliczonej wartości przejmowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o ewentualne koszty związane z naprawami na sieci lub koszty, które wynikać mogą z braku zobowiązania właścicieli działek do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu, w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych.

5.      Należność za przejmowaną sieć wodociągową lub kanalizacyjną nie może przewyższać kosztów wytworzenia.

 

Płatności

Wynagrodzenia za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną, której wartość została ustalona przez strony w drodze negocjacji nastąpi:

a) jednorazowo na wskazany rachunek bankowy Inwestora w przypadku, gdy wynagrodzenie  będzie równe lub niższe niż 10 000 złotych brutto,

b) w przypadku, gdy wynagrodzenie za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną będzie przekraczało kwotę 10 000 złotych brutto, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ma prawo rozłożyć należność na nie więcej niż 5 rat. Raty płatne będą do końca kwietnia każdego roku. Ilość rat (nie większa niż 5), będzie przez strony negocjowana, a ich ilość zależna będzie od wartości przejmowanego przez BPK Sp. z o.o.  majątku.

Tylko dwie sieci

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne może wykupić sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka nie przejmuje sieci kanalizacji deszczowej.

Ważne telefony:

Dział Techniczny: (32) 39-67-118, (32) 39-67-154, (32) 39-67-181

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.