Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Poradnik, czyli co i jak załatwić w BPK

Odpłatne przejmowanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – może, na pisemny wniosek osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Gminy Bytom, urządzenie wodociągowe i urządzenie kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.

Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej odbywa się na zasadach wynikających z postanowień "Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych".

Pod nadzorem BPK
Aby móc wystąpić do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego o odpłatne przekazanie wybudowanych przez siebie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że sieci te muszą być budowane pod nadzorem BPK. W przeciwnym razie spółka ma prawo odmówić przejęcia sieci.

Procedura odpłatnego przejmowania sieci:
Inwestor buduje sieć wodociągową lub kanalizacji sanitarnej. Żeby to zrobić musi:

1. Wystąpić do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego ze zleceniem o wydanie warunków technicznych. Do wniosku należy dołączyć dwie mapy sytuacyjne.

2. Na podstawie otrzymanych warunków należy zlecić opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci, która będzie budowana.

Projekt może sporządzić projektant posiadający odpowiednie uprawnienia branżowe. Wykonawcę projektu wybiera inwestor. Projektant sporządza projekt w minimum dwóch egzemplarzach.

3. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej, inwestor lub projektant (w imieniu inwestora) zleca BPK uzgodnienie projektu.

Zlecenie uzgodnienia projektu powinno zawierać:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • dwa egzemplarze projektu (jeden egzemplarz projektu pozostaje w BPK).

Uzgodnienie projektu dotyczy:

 • zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
 • zgodności projektu z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami technicznymi spółki,
 • zakresu szczegółowości opracowania.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony. Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.

4. Uzgodniony projekt należy złożyć w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Wystąpić do BPK z wnioskiem o wykonanie włączenia do sieci miejskiej oraz pełnienie nadzoru technicznego nad budową sieci i odbiór końcowy.

6. BPK dokonuje odbioru technicznego i końcowego wybudowanych sieci.

Po wybudowaniu sieci, w celu odpłatnego przekazania ich Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu należy:

1. Wystąpić do BPK z wnioskiem o odpłatne przekazanie wybudowanych sieci.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kosztorys powykonawczy sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej (w zależności od tego, którą sieć inwestor budował). W przypadku budowy dwóch sieci należy dołączyć dwa odrębne kosztorysy. Kosztorysy zostaną zweryfikowane przez BPK.
 • plan powykonawczy sieci wykonany przez uprawnionego geodetę.


Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK.

Umowa kupna-sprzedaży
Przejęcie urządzenia wodociągowego i urządzenia kanalizacji sanitarnej na majątek BPK będzie następowało na podstawie przygotowanej przez BPK umowy kupna-sprzedaży sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej uwzględniającej warunki szczegółowo określone w § 3 „Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych.”

To trzeba wiedzieć

 • Przejmowane urządzenia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi dla tego typu urządzeń określonymi w odrębnych przepisach.
 • Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej muszą być wybudowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pod nadzorem służb technicznych Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
 • Inwestor składa pisemny wniosek o odpłatne przekazanie sieci na majątek Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego po dniu dokonania odbioru technicznego i końcowego przekazywanej sieci.
 • Do wniosku inwestor dołącza plan sytuacyjny powykonawczy sieci sporządzony przez uprawnionego geodetę oraz kosztorys powykonawczy wybudowanej sieci, który podlegał będzie weryfikacji przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w cenniku Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za ile BPK przejmie wybudowane przez inwestora sieci?

1. Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości netto do 10 000 zł wyliczonej w oparciu o zweryfikowany przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne kosztorys:

 • Sieci przejmowane odpłatnie w okresie do 1 roku od daty ich wybudowania, BPK wykupi wypłacając jednorazowo 60% poniesionych przez inwestora kosztów wyliczonych w oparciu o cennik Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Sieci przejmowane odpłatnie w okresie od 1 roku do 3 lat od daty ich wybudowania, BPK wykupi wypłacając jednorazowo 50% poniesionych przez inwestora kosztów wyliczonych w oparciu o cennik Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Sieci przejmowane odpłatnie w okresie od 3 do 10 lat od daty ich wybudowania, BPK wykupi wypłacając jednorazowo 25% poniesionych przez inwestora kosztów wyliczonych w oparciu o cennik Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Sieci przejmowane odpłatnie w okresie powyżej 10 lat od daty ich wybudowania, BPK wykupi wypłacając jednorazowo 1% poniesionych przez inwestora kosztów wyliczonych w oparciu o cennik Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości netto przewyższającej 10 000 zł wyliczonej w oparciu o zweryfikowany przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne kosztorys:

 • Sieci przejmowane odpłatnie w okresie do 1 roku od daty ich wybudowania, BPK wykupi wypłacając w ratach równowartość 60% poniesionych przez inwestora kosztów wyliczonych w oparciu o cennik Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Sieci przejmowane odpłatnie w okresie od 1 roku do 3 lat od daty ich wybudowania, BPK wykupi wypłacając w ratach równowartość 50% poniesionych przez inwestora kosztów wyliczonych w oparciu o cennik Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Sieci przejmowane odpłatnie w okresie od 3 do 10 lat od daty ich wybudowania, BPK wykupi wypłacając w ratach równowartość 25% poniesionych przez inwestora kosztów wyliczonych w oparciu o cennik Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Sieci przejmowane odpłatnie w okresie powyżej 10 lat od daty ich wybudowania, BPK wykupi wypłacając w ratach równowartość 1% poniesionych przez inwestora kosztów wyliczonych w oparciu o cennik Sekocenbud według poziomu cen z dnia odbioru końcowego robót wodociągowych i kanalizacyjnych.

Tylko dwie sieci
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne może wykupić sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka nie przejmuje sieci kanalizacji deszczowej.

Ważne telefony:
Dział Techniczny: (32) 39-67-118, (32) 39-67-181

PLIKI DO POBRANIA

Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.