eBOK

Podsumowanie Inwestycji na Oczyszczalni Ścieków „Centralna”

BPK Bytom - oczyszczalnia Centralna

Podsumowanie inwestycji na Oczyszczalni Ścieków „Centralna” na dzień 30 listopada 2021 r.

Począwszy od roku 2019, Spółka przeprowadziła prace modernizacyjne w zakresie inwestycji i remontów, zmierzające do unowocześniania uruchomionej w 2004 roku Oczyszczalni Ścieków „Centralna”. Efektywne technologie zastosowane w zakresie hermetyzacji i wentylacji obiektu powodują, że Spółka nie może być wskazywana jako jedyny potencjalny emitent nieprzyjemnych zapachów pojawiających się w rejonie oczyszczalni.

Po zakończeniu prac projektowych, w latach 2020-2021 zrealizowano szereg prac inwestycyjnych. W obiekcie hali krat dokonano przebudowy systemu wentylacji polegającej na wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz zabudowie biofiltra BIOROK BR4000 ze złożem z lawy wulkanicznej o wydajności 4000 m³, dodatkowo zhermetyzowano halę krat, zmodernizowano elewację budynku, a także wymieniono stolarkę. Przy obiekcie hali krat utworzono stanowisko z instalacją dozowania chlorku żelaza (preparatu redukującego odory ściekowe).

W budynku zaplecza operacyjnego dokonano przebudowy systemu wentylacji polegającej na wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz zabudowie biofiltra BIOROK BR2000 ze złożem z lawy wulkanicznej o wydajności 2000 m³. W pomieszczeniach zaplecza operacyjnego wymieniono dwie prasy filtracyjne na urządzenia Rodegier wraz ze stacją dozowania polimerów i urządzeniami towarzyszącymi, zakupiono dwie zagęszczarki osadu, a także stację dozowania polimerów do zagęszczarek, unowocześniając w ten sposób proces technologiczny oczyszczalni, tym samym redukując ilość i poprawiając jakość osadu. Przeprowadzono gruntowny remont budynku zaplecza operacyjnego, dostosowując go do aktualnych standardów. Ponadto zrealizowano modernizację systemu sterowania –  AKPiA, czyli Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki.

W ramach prac dotyczących zamkniętej komory fermentacyjnej dokonano jej czyszczenia, zostały wykonane prace naprawcze, wymieniono na nowe mieszadła REDOR. Zakupiono nowy zbiornik biogazu 1000 m3.

Spółka zainwestowała także w nowoczesną hermetyczną, dwustanowiskową kontenerową stację zlewną, która w sposób automatyczny, dzięki pracy czujników, może zatrzymać odbiór ścieków w przypadku przekroczenia określonych wartości.

W ramach prac przeprowadzonych na Przepompowni Śródmieście przy ul. Zabrzańskiej 1, stanowiącej funkcjonalną część Oczyszczalni Ścieków „Centralna” i będącej podstawą systemu transportu, rurociągami tłocznymi, ścieków z centrum miasta Bytomia oraz jego dzielnic: Szombierki, Łagiewniki, Rozbark do Oczyszczalni Ścieków „Centralna”, zrealizowano m.in.: wymianę pokrycia zbiorników ścieków, przebudowę systemu wentylacji polegającej na wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz zabudowie biofiltra BIOROK BR6000 ze złożem z lawy wulkanicznej o wydajności 6000 m³ dla obiektów hali krat oraz przepompowniwymianę mieszadeł wraz z konstrukcją nośną i żurawikami, wykonano remont kapitalny jednej pompy Flygt, a dwie pompy Flygt wymieniono na nowe.

Dotychczasowy koszt, poniesiony przez Spółkę na powyższe działania, wynosi ponad 9 000 000,00 zł. uwzględniając przy tym niezbędne prace projektowe.

W trakcie realizacji na Oczyszczalni Ścieków „Centralna” znajduje się, zaplanowane na lata 2021 – 2022, wykonanie hermetyzacji piaskownika wraz hermetyzacją kanałów w hali krat za kwotę 1 929 000,00 zł netto. Wykonanie zadania zwiększy efektywność pracy piaskownika oraz poprawi jakość oczyszczania powietrza pochodzącego z hermetyzacji piaskownika, a poprzez zabudowę urządzeń nowej generacji zoptymalizuje zużycie energii. Ponadto przygotowywana jest przebudowa wentylacji dla budynku pompowni głównej na terenie OŚ „Centralna” za kwotę 1 650 000 zł netto.

Na terenie Przepompowni Śródmieście planowana jest zabudowa sitopiaskownika o wartości szacunkowej 4 100 000,00 zł netto, konieczna jest przebudowa podwójnego odcinka rurociągu tłocznego o średnicy 630 mm na długości około 4 km o wartości szacunkowej 12 000 000,00 zł netto.

Zakończenie powyższych prac przewidujemy na lata 2022/2023.

Informujemy, że Spółka przygotowała dokumentację projektową wraz z decyzją Pozwolenia na budowę w zakresie kompleksowego zadania dotyczącego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Centralna” w Bytomiu – uporządkowanie gospodarki osadowej”. W ramach projektu przewidziano m.in.: budowę drugiej zamkniętej komory fermentacyjnej, instalację hydrolizy osadu, budowę węzła na biogaz i modernizację części biologicznej. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 50 000 000,00 zł netto.

Dodatkowo należy nadmienić, że w latach 2019 i 2020 w rejonie dopływów ścieków komunalnych do Oczyszczalni, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wykonało czyszczenie kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej, będącej własnością naszej Spółki. Ponadto Spółka Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne powołała Zespół Roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele naszej Spółki oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. W ramach  prac Zespołu Roboczego, którego celem jest określenie warunków współpracy w zakresie poprawy jakości ścieków komunalnych odprowadzanych z Gminy Radzionków, wykonywane są m.in.: comiesięczne badania ścieków dopływających na Oczyszczalnię Ścieków „Centralna”. Jednak należy wskazać, że spółka nasza nie posiada pełnej informacji o działaniach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci będącej własnością Gminy Radzionków.

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna