Sieć wodociągowa

 

Działalność wodociągowa
Dział Sieci Wodociągowej

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje 443,6 km sieci wodociągowej, w tym 113 km stanowią podłączenia. Ponadto Spółka jest właścicielem 11 pompowni wody. 

Podstawowymi zadaniami działu są eksploatacja sieci wodociągowej oraz dostarczanie wody mieszkańcom miasta. Zadania te realizowane są poprzez:
 • utrzymywanie sieci oraz całej infrastruktury wodociągowej we właściwym stanie technicznym, który zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie, a więc sprawne dostarczanie wody do odbiorców,
 • usuwanie awarii,
 • remont i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
 • gromadzenie i analizowanie danych o sieci wodociągowej,
 • diagnostyka sieci wodociągowej,
 • wymiana wodomierzy,
 • odczyty stanu wodomierzy.

Podział sieci wodociągowej

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje główną sieć wodociągową i przyłącze wodociągowe do zestawu wodomierzowego (wodomierz i dwa zawory). Wodomierz główny jest własnością BPK. Jednak odpowiednie zabezpieczenie (np. przed zmrożeniem lub mechanicznym uszkodzeniem) wodomierza gwarantujące prawidłowe jego funkcjonowanie oraz dbanie o jego właściwy stan techniczny leży po stronie odbiorcy, zgodnie z zapisem w umowie. W przypadku uszkodzenia wodomierza – uszkodzenia mechanicznego lub zamarznięcia, koszty naprawy ponosi odbiorca. Układ pomiarowy powinien być zabudowany w miejscu umożliwiającym prawidłową, poziomą zabudowę układu oraz umożliwiającym swobodny odczyt liczydła wodomierza. Granicą podziału własności sieci wodociągowej jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe za układem pomiarowym oraz instalację wewnętrzną eksploatuje odbiorca. To on dba o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie.

Woda pod kontrolą

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. przeprowadza badania wody zdatnej do picia w ramach monitoringu kontrolnego 11 razy w roku, w zakresie monitoringu przeglądowego raz w roku w 16 stałych punktach miasta w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania kontrolne przeprowadzane są również przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W uzasadnionych przypadkach Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi także badania kontrolne jakości wody w wybranych punktach miasta.Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.