Sieć kanalizacji deszczowej

Dział Sieci Kanalizacyjnej 

Kanalizacja deszczowa umożliwia odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze szczelnych terenów takich jak; ulice, chodniki, parkingi oraz dachy do odbiornika, czyli potoku, rzeki, rowu, itp. Spółka eksploatuje 200,3 km sieci kanalizacji deszczowej, w tym 7 km to podłączenia. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. prowadzi eksploatację sieci głównych oraz urządzeń kanalizacyjnych, a także utrzymuje wyloty, którymi są odprowadzane wody opadowe i roztopowe.
Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej polega na:
  • utrzymywaniu sieci we właściwym stanie technicznym, który zapewni prawidłowe jej funkcjonowanie, a więc sprawne odprowadzanie wód opadowych do odbiornika,
  • usuwaniu awarii występujących na kanałach głównych,
  • czyszczeniu kanalizacji deszczowej,
  • remontach studni,
  • ocenie stanu technicznego poprzez przeprowadzanie inspekcji telewizyjnych z zastosowaniem kamery do inspekcji TV.


Odwodnienie terenu

Kto odpowiada za odwodnienie terenu:

Odwodnienie danego terenu leży po stronie jego właściciela lub zarządcy. To właśnie właściciel lub zarządca – we własnym zakresie i na własny koszt – powinien zadbać o odwodnienie swojej nieruchomości i odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Po jego stronie zatem leży wybudowanie systemu odwodniającego dany teren oraz wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego, które umożliwi odprowadzenie wód opadowych do kanału głównego sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowany przez zarządcę terenu lub jego właściciela system odwadniający oraz przyłącze kanalizacji deszczowej są włączane do sieci kanalizacji deszczowej, która następnie odprowadza wody opadowe do odbiornika. Do obowiązków zarządcy lub właściciela nieruchomości należy także eksploatacja i utrzymywanie we właściwym stanie technicznym funkcjonującego na terenie jego nieruchomości systemu odwadniającego. Elementem odwodnienia budynku są rynny. Za ich eksploatację we własnym zakresie i na własny koszt odpowiada właściciel lub zarządca.

Odwodnienie dróg:

Skuteczne odwodnienie drogi umożliwiają wpusty uliczne oraz rowy odwadniające, które odbierają wody opadowe. Zarówno wpusty uliczne, jak i rowy odwadniające są elementami drogi. To oznacza, że ich eksploatacja, a więc czyszczenie oraz dbanie o właściwy stan techniczny leży po stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu lub innego zarządcy/właściciela, który daną drogę ma pod swoją opieką.