Taryfy

TARYFA 2018

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LVI/733/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2017 roku przedłuża się okres obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30 czerwca 2018 roku. Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku obowiązywać będą dotychczasowe taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Jednakże w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie z art. 9 ust. 1 Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizacji Ustawy zachowują moc przez okres 180 dni tj. do dnia 10.06.2018 r.

Decyzją nr GL.RET.070.7.4.2018.EK z dnia 19 kwietnia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat. Informujemy, że zatwierdzone taryfy zaczną obowiązywać od dnia 22 maja 2018 roku.


Pełny tekst taryfy załączono poniżej.

Załączniki
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BYTOM NA OKRES 3 LAT [PDF 421,0B]