Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu

Dzięki inwestycji w mieście wzrosła produkcja tzw. zielonej energii. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa Projektu: „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu”

Beneficjent Projektu: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 3 404 640 zł

Środki kwalifikowane: 2 113 000 zł

Dotacja: 845 200 zł (dotacja stanowi 40 % kosztów kwalifikowanych)

Termin realizacji Projektu: sierpień 2011 r. – lipiec 2012 r.


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”


845 200 zł pozyskało Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na „Rozbudowę węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu”. Dzięki inwestycji w mieście wzrośnie produkcja tzw. zielonej energii. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Biogaz to ekologiczne paliwo, gaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków, które są pozostałością procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli rzeki, potoku lub rowu, a osady ściekowe tłoczone są do zamkniętej komory fermentacyjnej, w której jest wytwarzany biogaz. Biogaz produkowany jest wyłącznie na terenie oczyszczalni ścieków „Centralna” przy ulicy Sikorskiego w Bytomiu, którą zarządza Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Powstaje tam 3200 m3 biogazu na dobę. Zawiera on do 60 % czystego metanu. Wytworzone paliwo jest wykorzystywane do celów własnych, a więc przede wszystkim do ogrzewania komory fermentacyjnej i do produkcji energii elektrycznej o średniej mocy 120 kW, którą BPK sprzedaje do sieci krajowej uzyskując dodatkowo tzw. „zielone certyfikaty”. Niestety z powodu dużej awaryjności i małej sprawności obecnego agregatu nadmiar biogazu spalany jest bezproduktywnie w pochodni. Ponieważ oczyszczalnia „Centralna” wytwarza więcej biogazu niż sama jest w stanie aktualnie zużyć, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne podjęło decyzję o rozbudowie węzła energii odnawialnej. Tak powstał projekt „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu”. Na jego realizację BPK pozyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”. Umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Spółka podpisała 19 sierpnia 2011 r. Ale wszystko zaczęło się już dużo wcześniej, bo 26 listopada 2010 r. To wtedy BPK złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kilka miesięcy później, bo 16 marca 2011 r. Spółka została poinformowana o podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego dnia 24 lutego 2011 r. Uchwały nr 448/24/IV/2011 o wyborze projektu do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 3 404 640 zł, środki kwalifikowane to 2 113 000 zł. Dotacja przyznana BPK wynosi 845 200 zł i stanowi 40 % kosztów kwalifikowanych. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim można było podpisać umowę z wykonawcą inwestycji wybranym w przetargu nieograniczonym. I tak umowa została podpisana 24 sierpnia 2011 r. Wykonawca został wybrany w trybie zaprojektuj-wybuduj, co oznacza, że ma za zadanie wykonać prace projektowe, uzyskać decyzję pozwolenia na budowę oraz przeprowadzić roboty budowlane. Inwestycja potrwa do końca lipca 2012 roku. Obecnie na terenie oczyszczalni „Centralna” funkcjonuje jeden przestarzały zespół prądotwórczy przystosowany do spalania biogazu. W ramach inwestycji zostanie on wymieniony na dwa nowe o dużo większej sprawności. Zwiększy się dzięki temu ilość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. I tak, dzięki środkom unijnym zdolność produkcji tzw. zielonej energii elektrycznej zostanie zwiększona do uzyskania średniej mocy 400 kW. Większa ilość energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych to większe przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Będzie to miało wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.Projekt „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu” to bardzo dobra inwestycja w przyszłość. Produkcja biogazu bowiem to działanie na rzecz ochrony powietrza, wody i ziemi.
 

 „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.