Zmiana danych w umowie

Kupiłeś dom? Musisz zmienić dane osobowe w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, którą zawarłeś z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym? Wyjaśniamy, jakich formalności należy dopełnić, by wszystko załatwić tak, jak być powinno.
Procedura krok po kroku:

1. Składamy w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl (zakładka: Dla Klientów – pliki do pobrania).

2. Do wniosku dołączamy:
• w przypadku kupna nieruchomości:
- tytuł własności nieruchomości,
- protokół przekazania wodomierza. Formularz protokołu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl (zakładka: Dla Klientów – pliki do pobrania).
• w przypadku śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości:
- tytuł własności nieruchomości lub oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości,
- akt zgonu.
• w przypadku zmiany danych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dotyczącej firmy:
- dokumenty rejestrowe firmy,
- protokół przekazania wodomierza. Formularz protokołu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl (zakładka: Dla Klientów – pliki do pobrania).

3. Po otrzymaniu wniosku dotyczącego zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sporządza nową umowę, już ze zmienionymi danymi.

4. Nowa umowa – w dwóch egzemplarzach – jest wysyłana pocztą do Klienta. Umowę można podpisać także osobiście w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

5. Klient podpisuje umowę, a następnie jeden egzemplarz odsyła do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

6. Od tej pory faktury za wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych są wystawiane przez BPK już dla nowego Klienta.

Jak najszybciej!
Jeżeli zachodzi konieczność zmiany danych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, trzeba pamiętać, by jak najszybciej zgłosić to Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu i niezwłocznie złożyć w siedzibie spółki wniosek dotyczący zawarcia nowej umowy.

Masz pytania, zadzwoń
Biuro Obsługi Klienta
•    (32) 39-67-124
•    (32) 39-67-125
•    (32) 39-67-188
•    (32) 39-67-190