Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

W celu zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków należy:

1. Złożyć w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

2. Do wniosku należy dołączyć:
  • protokół przekazania wodomierza,
  • tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • dokumenty rejestrowe firmy (w przypadku jeśli umowa ma być zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą bądź z firmą),
  • uchwałę wspólnoty o wyborze zarządcy.
Formularz protokołu przekazania wodomierza można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

3. Po otrzymaniu wniosku dotyczącego zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sporządza nową umowę.

4. Nowa umowa – w dwóch egzemplarzach – jest wysyłana pocztą do Klienta. Po podpisaniu umowy Klient odsyła jeden jej egzemplarz do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Umowę można podpisać także osobiście w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu.

Uwaga!

Zmiana danych odbiorcy (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego) nie wymaga zmiany umowy. Zmianę jednak należy jak najszybciej zgłosić pisemnie.

Ważne numery telefonów
Biuro Obsługi Klienta
  • (32) 39-67-124
  • (32) 39-67-125
  • (32) 39-67-188
  • (32) 39-67-190