Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wg warunków technicznych przyłączenia do sieci wydanych do 18.09.2020 r.

Procedura włączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wg warunków technicznych przyłączenia do sieci wydanych do 18.09.2020 r.

1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego.


W przypadku, gdy warunki techniczne wskazują taką konieczność, Inwestor zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej przyłączy wod.-kan. Dokumentacja techniczna powinna zawierać projekt techniczny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, a w przypadku konieczności prowadzenia przewodów przez grunty osób trzecich oświadczenie o uzyskaniu przez inwestora zgód właścicieli tych terenów.
Projekt techniczny może sporządzić jedynie Projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawcę projektu wybiera Inwestor.

Po sporządzeniu dokumentacji technicznej, Inwestor lub projektant (w imieniu Inwestora) zleca Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu jej uzgodnienie.
 
Druk zlecenia uzgodnienie dokumentacji technicznej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Zlecenie uzgodnienia dokumentacji technicznej powinno zawierać co najmniej:
 1. wypełniony i podpisany wniosek,
 2. dwa egzemplarze projektu technicznego przyłączy wod.-kan. (jeden egzemplarz projektu pozostaje w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym).

Uzgodnienie  dokumentacji technicznej obejmuje:
 1. sprawdzenie zgodności dokumentacji technicznej z wydanymi przez BPK „Warunkami technicznymi i ogólnymi przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”;
 2.  sprawdzenie zgodności projektu z obowiązującymi normami i przepisami prawa;
 3. sprawdzenie zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganymi standardami projektowania i realizacji robót na rzecz BPK Sp. z o.o.;
 4. w przypadku konieczności prowadzenia przewodów przez grunty osób trzecich sprawdzenie przedstawionych oświadczeń o uzyskaniu przez inwestora zgód właścicieli tych terenów.

Jeżeli dokumentacja techniczna spełnia powyższe wymogi, BPK w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania zlecenia wraz z kompletem załączników wydaje osobie składającej pisemne uzgodnienie dokumentacji technicznej.
 
Pismo uzgadniające  dokumentację techniczną zawiera między innymi :
 1. informację o zakresie robót związanych z budową przyłączy wod.-kan., który inwestor realizuje na swój koszt pod nadzorem inspektora BPK, po wcześniejszym przesłaniu zlecenia na nadzór;
 2. informację o robotach związanych z przyłączeniem do sieci (wykonanie wcinki) i zabudowie wodomierza, których realizacja jest w zakresie BPK, na wniosek złożony przez Inwestora;
 3. informację o podmiotach z jakimi należy dodatkowo uzgodnić dokumentację (uzyskanie w Wydziale Architektury UM Bytom: przyjęcie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót  budowlanych nie wymagających uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę);
 4. informacje o obowiązku Inwestora uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o zajęciu pasa drogowego na czas prowadzenia robót (o ile jest konieczna);
 5. informacje o konieczności przeprowadzania odbiorów końcowych po zakończeniu budowy przyłączy wod.-kan., które powinno być udokumentowane protokołem odbioru zatwierdzonym przez inspektora BPK.
 
Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony.
 
Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie, jak uzgodnienie dokumentacji technicznej.


2. Budowa i odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego.
Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan. (Inwestor) buduje przyłącze wodociągowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie na swój koszt. Inwestor zleca specjalistycznej firmie wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. Wykonawcę przyłączy wod.-kan. wybiera Inwestor. Budowa musi być realizowana zgodnie z uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz pod nadzorem inspektora BPK.
Nadzór nad budową i odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na zlecenie Inwestora.
 
Druk zlecenia na nadzór nad budową i odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego i/lub urządzeń kanalizacyjnych można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.
 
Zlecenie nadzoru i odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:
 1. dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (Inwestora);
 2. adres inwestycji (budowy przyłączy wod-kan);
 3. oznaczenie daty i symbolu/numeru „Warunków technicznych i ogólnych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.
 
BPK przyjmuje zlecenie nadzoru i odbioru końcowego przyłącza wodociągowego lub  przyłącza kanalizacyjnego pismem skierowanym do inwestora, w którym określa zasady prowadzonego nadzoru branżowego oraz jego koszt. Przekazuje również dane kontaktowe do inspektora, który będzie pełnił nadzór branżowy.


W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego inspektor BPK dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez BPK „Warunkami technicznymi i ogólnymi przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” oraz z uzgodnioną dokumentacją techniczną przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Określone w dokumentacji technicznej odbiory są przeprowadzane przy udziale przedstawicieli Inwestora i inspektora BPK. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez inwestora lub jego przedstawiciela, inspektor BPK niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Zostaje sporządzany protokół odbioru, w formie pisemnej,  potwierdzany przez Inwestora lub jego przedstawiciela oraz Inspektora BPK.
Protokół odbioru końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:
 1. dane techniczne charakteryzujące wybudowane przyłącze wodociągowe lub przyłącza kanalizacyjnego (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
 2. uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami technicznymi i ogólnymi przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” i dokumentacją techniczną, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
 3. skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.
Załącznikami do protokołu odbioru końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego są atesty, deklaracje właściwości użytkowych bądź aprobaty techniczne/krajowe oceny techniczne dla materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, protokoły odbioru prac zanikowych oraz protokół z badania jakości wody, potwierdzający, że spełnia ona wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


3. Przyłączenie nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.
 
Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej jest dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania jakości wody, potwierdzającego, że spełnia ona wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Włączenie nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej wykonywane jest przez  BPK na  zlecenie Inwestora.

Druk zlecenia wykonania wcinki, odbioru studni wodomierzowej i zabudowy wodomierza można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.
 
Zlecenie wykonania wcinki, odbioru studni wodomierzowej i zabudowy wodomierza powinno zawierać co najmniej:
 1. dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej (Inwestora);
 2. adres inwestycji (budowy przyłącza wodociągowego);
 3. oznaczenie daty i symbolu/numeru „Warunków technicznych i ogólnych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”;
 4. decyzję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zezwalającą na zajęcie pasa ruchu drogowego  (o ile jest konieczna). Decyzja ta powinna być ważna co najmniej siedem dni licząc od daty dostarczenia do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (o ile jest konieczny) Inwestor zleca we własnym zakresie.
 
Jeżeli został dokonany odbiór przyłącza wodociągowego oraz uzyskano decyzję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zezwalającą na zajęcie pasa ruchu drogowego (o ile jest konieczna), służby techniczne przystępują do robót związanych z przyłączeniem nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (wykonania wcinki) oraz zabudowa wodomierza w lokalizacji przewidzianej w uzgodnionej dokumentacji technicznej.
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje miejsce zabudowy wodomierza w studzience  wodomierzowej konieczne jest uzyskanie przez Inwestora odbioru technicznego studzienki wodomierzowej dokonywanego jest przez inspektora BPK, na zlecenie złożone przez Inwestora. Po przeprowadzeniu pozytywnego odbioru studzienki służby techniczne BPK dokonują zabudowy wodomierza.


4. Przyłączenie nowo wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego.

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej to obowiązek.
Właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zagadnienie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnych regulowane jest przepisami dwóch ustaw: Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 •  zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2, drugiej ze wspomnianych ustaw: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (...)".

5. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
Po przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
Druk wniosku dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Ważne telefony:
•    Biuro Obsługi Klienta: (32) 39-67-124, (32) 39-67-125, (32) 39-67-188, (32) 39-67-190.
•    Dział Techniczny: (32) 39-67-113, (32) 39-67-142, (32) 39-67-181

Załączniki
Zlecenie nadzoru i odbioru końcowego przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego i/lub urządzeń kanalizacyjnych. [PDF 153,3kB]
Zlecenie uzgodnienia projektu technicznego [PDF 152,4kB]
Zlecenie wykonania wcinki, odbioru studni, zabudowy wodomierza [PDF 151,3kB]