Odpłatne przejmowanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – zgodnie z art.49 § 2 k.c. ustawy  z dnia 30 maja 2008 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) może, na pisemny wniosek osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Gminy Bytom, urządzenie wodociągowe i urządzenie kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.

Przejmowanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – zgodnie z art.49 § 2 k.c. ustawy  z dnia 30 maja 2008 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) może, na pisemny wniosek osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Gminy Bytom, urządzenie wodociągowe i urządzenie kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.

Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odbywa się na zasadach wynikających z postanowień "Regulaminu odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  sanitarnych od osób fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." uchwalonego uchwałą  Zarządu Spółki Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego nr 4/10/2019 z dnia 17.10.2019 r.

Odpłatne przejęcie nie obejmuje przyłączy do sieci, studzienki wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, jak również  przydomowej przepompowni ścieków.

Sieć wodociągowa i/lub sieć kanalizacji sanitarnej musi być wybudowana zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wydanymi przez BPK Sp. z o.o. i projektem budowlanym zatwierdzonym przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Realizacja inwestycji musi się odbywać pod nadzorem uprawnionych pracowników BPK Sp. z o.o. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków Spółka ma prawo odmówić przejęcia sieci.

W Spółce preferowana jest procedura przejmowania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych poprzedzona zawarciem z inwestorem umowy przedwstępnej przekazania sieci, po akceptacji przez służby BPK koncepcji rozwiązania projektowanej sieci wod-kan, opracowanej na podstawie wydanych warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Umowa przedwstępna będzie podstawą realizacji projektu technicznego rozbudowy sieci oraz będzie określała warunki odpłatnego jej przejęcia na zasadach określonych w „Regulaminie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych od osób fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”

Procedura odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych  sanitarnych:
Wniosek
 1. Inwestor składa pisemny wniosek (załącznik nr 1 Regulaminu) o odpłatne przejęcie sieci na majątek BPK Sp. z o.o.  po wybudowaniu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz dokonanym odbiorze technicznym (końcowym) przez uprawnionych pracowników BPK Sp. z o.o. stwierdzającym ich sprawność techniczną.
 2. Inwestor do wniosku dołącza dokumenty i oświadczenia potwierdzające, iż Inwestor ma prawo rozporządzać przekazywaną siecią (jest jej właścicielem), w szczególności:
 3. projekt budowlany przedmiotowej sieci wraz z wszelkimi uzgodnieniami formalnymi,
 4. pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli obowiązek jego uzyskania został nałożony w pozwoleniu na budowę),
 6. protokół odbioru sieci,
 7. w przypadku sieci wodociągowej – analiza badania jakości wody do picia,
 8. protokół próby szczelności sieci wodociągowej,
 9. atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały,
 10. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie ze sztuką budowlaną
  i obowiązującymi przepisami,
 11. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie plików o rozszerzeniu shp, xls, lub dwg (dopuszcza się format dxf) oraz zostać wpisana do Ewidencji Materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a w przypadku przekazywania sieci kanalizacyjnej do dokumentacji należy dołączyć karty studni,
 12. kopię decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wydaną przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu lub oświadczenie o braku takiego dokumentu,
 13. wycenę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej sporządzoną w oparciu o ceny jednostkowe (załącznik nr 2),
 14. dokumenty świadczące o prawie do dysponowania gruntem (księga wieczysta, akt notarialny),
 15. zobowiązanie właścicieli działek do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych (załącznik nr 3 Regulaminu).
 16. w przypadku, gdy od daty odbioru końcowego budowy sieci kanalizacyjnej minęło 12 miesięcy - raport z inspekcji TV wraz z zapisem video.
 17. Koszty związane z pozyskaniem dokumentów, jak również niezbędnych oświadczeń ponosi Inwestor. Wszystkie załączniki do wniosku, za wyjątkiem decyzji wymienionej w pkt 4 lit. j, winny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot do tego uprawniony.
 18. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli, wniosek może złożyć osoba, która będzie ich reprezentować na podstawie złożonego pełnomocnictwa i zawrze w ich imieniu umowę odpłatnego przejęcia sieci. Wniosek w takiej sytuacji podpisują wszyscy współwłaściciele albo pełnomocnik.
Druk wniosku z załącznikami można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl. 

Weryfikacja dokumentów i ustalanie wartości wykupu przejmowanych sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych  sanitarnych:
 1. Pracownicy BPK Sp. z o. o. dokonują weryfikacji złożonego przez Inwestora wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku stwierdzenia brakujących lub niewłaściwych dokumentów Inwestor jest o tym fakcie pisemnie informowany. Do czasu uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty procedura przejęcia sieci pozostaje bez biegu.
 2. Zweryfikowana przez BPK Sp. z o. o. wycena przejmowanej sieci sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe określone w złączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowi  podstawą metodę wzajemnych rozliczeń z tytułu odpłatnego przejęcia sieci. Ceny jednostkowe podlegają kwartalnej aktualizacji zgodnie z obowiązującym cennikiem Sekocenbudu poprzez podanie do publicznej wiadomości nowej treści załącznika nr 2.
 3. Przy inwestycjach o większym zakresie lub różnorodności dopuszcza się ustalenie wartości inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego przez służby techniczne BPK.
 4. Możliwe jest także ustalenie wartości inwestycji z zastosowaniem wyceny jednostkowej i/lub kosztorysu powykonawczego dla poszczególnych elementów inwestycji. Podział ten zostanie ustalony w na etapie ustalenia warunków umowy przedwstępnej lub w trakcie prowadzonego nadzoru przez inspektorów BPK, w przypadku wystąpienia uzasadnionych robót nieprzewidzianych w projekcie.
 5. Należność za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną zostaje ustalona w drodze negocjacji między BPK Sp. z o.o. a Inwestorem, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz techniczno-rozwojowych systemu wodno-kanalizacyjnego wynikających z wewnętrznych zarządzeń Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
 6. W przypadku sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej przez Inwestora na podstawie obowiązującej umowy przedwstępnej, spisanej z BPK Sp. z o. o przed datą zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, wartość sieci będzie wyliczana w oparciu o zweryfikowany przez BPK Sp. z o. o. kosztorys powykonawczy.
 7. W przypadku sieci zlokalizowanych na terenach prywatnych, Inwestor zobowiązany jest do  ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu zgodnie z załącznikiem nr 3.
 8. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość obniżenia wyliczonej wartości przejmowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o ewentualne koszty związane z naprawami na sieci lub koszty, które wynikać mogą z braku zobowiązania właścicieli działek do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu, w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych.
 9. Należność za przejmowaną sieć wodociągową lub kanalizacyjną nie może przewyższać kosztów wytworzenia.
 10. W przypadku przejmowania sieci o wartości przekraczającej 100.000,00zł wybudowanej na potrzeby ograniczonej ilości odbiorców o małym zapotrzebowaniu na dostawę wody i odbiór ścieków, może być stosowana metoda dochodowa dla określenia należności za jej przejęcie. Wynika to z ograniczonych przychodów po stronie BPK Sp. z o. o w trakcie eksploatacji przejmowanych sieci. O możliwości stosowania metody dochodowej dla określenia wartości należności za przejmowaną sieć Inwestor zostanie poinformowany w trakcie uzgodnień (przed ubieganiem się o zezwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych). Należność za przejęcie sieci zostanie ustalona w drodze negocjacji uwzględniających interes ekonomiczny BPK Sp. z o. o. i wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.
Płatności
Płatność wynagrodzenia za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną, której wartość została ustalona przez strony w drodze negocjacji nastąpi:
 1. jednorazowo w przypadku, gdy wynagrodzenie będzie równe lub niższe niż 10 000 złotych brutto,
 2. w przypadku, gdy wynagrodzenie za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną będzie przekraczało kwotę 10 000 złotych brutto, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ma prawo rozłożyć należność na nie więcej niż 5 rat. Raty płatne będą do końca kwietnia każdego roku. Ilość rat (nie większa niż 5 rat), będzie przez strony negocjowana i zależna będzie od wartości przejmowanego przez BPK Sp. z o.o.  majątku.
Umowa kupna-sprzedaży
 1. Przejęcie sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej na majątek BPK Sp. z o.o.  następować będzie na podstawie przygotowanej przez BPK Sp. z o.o. umowy kupna - sprzedaży sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 2. Umowa dotycząca odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinna określać co najmniej:
  - datę i miejsce zawarcia umowy,
  - strony umowy,
  - określenie przedmiotu przekazania (opis techniczny sieci),
  - wynagrodzenie za przejmowaną sieć,
  - terminy wypłaty wynagrodzenia.
 3. Przekazanie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nastąpi w terminie podpisania umowy odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony.
 4. Ostateczna data i numer umowy zostaną określone po podpisaniu umowy przez strony i  wprowadzeniu jej do Centralnego Rejestru Umów prowadzonego przez Spółkę.
 5. Z chwilą podpisania umowy odpłatnego przejęcia sieci zostanie przygotowany protokół stanowiący podstawę do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu. Podpisując protokół Przekazujący wyraża zgodę na korzystanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i jej następców prawnych lub inne osoby upoważnione przez BPK z części nieruchomości opisanej powyżej. Prawo do korzystania obejmuje prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętu w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, naprawą i remontami urządzeń. Przekazujący zobowiązuje się udostępnić nieruchomość na czas prowadzenia robót.

 

Ważne telefony:

Dział Techniczny: (32) 39-67-118, (32) 39-67-154, (32) 39-67-181