Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu

Projekt pn. „Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu” miał na celu zmianę systemu napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych z napowietrzania powierzchniowego przy udziale rotorów mamutowych na metodę drobnopęcherzykową. Rozwiązanie technologiczne polega na wydzieleniu w każdej z trzech komór reaktora strefy, gdzie będzie prowadzone napowietrzanie ścieków, w pozostałej kubaturze zbiornika będzie prowadzony proces denitryfikacji.

Nazwa projektu: Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ  Centralna w Bytomiu

Beneficjent projektu: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4 512 317,90 PLN

Maksymalna kwota Wydatków kwalifikowanych: 2 051 086,94 PLN

Dotacja: 1 743 423,90 PLN

Termin realizacji: 2015 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Przedmiot inwestycji

Projekt pn. „Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu” miał na celu zmianę systemu napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych z napowietrzania powierzchniowego przy udziale rotorów mamutowych na metodę drobnopęcherzykową. Rozwiązanie technologiczne polega na wydzieleniu w każdej z trzech komór reaktora strefy, gdzie będzie prowadzone napowietrzanie ścieków, w pozostałej kubaturze zbiornika będzie prowadzony proces denitryfikacji. Zachowany pozostaje układ zbiornika w postaci rowu cyrkulacyjnego, tzn. ruch ścieków wokół zbiornika, jak dotąd zapewniać będą mieszadła wolnoobrotowe kierując strumień ścieków naprzemiennie w obszary bogate w tlen i strefy beztlenowe. Równocześnie dla zwiększenia strefy wstępnego mieszania ścieków surowych z recyrkulatem, zachodzi konieczność zmiany miejsca doprowadzenia ścieków dopływających z komory rozdziału.  Przewiduje się, że każda z trzech komór będzie miała niezależny układ napowietrzania składający się z jednej dmuchawy lub sprężarki, rurociągów transportujących powietrze oraz systemu dyfuzorów membranowych zabudowanych na dnie zbiornika. Rezerwowo zostanie zainstalowana 4 dmuchawa/sprężarka, która będzie mogła zastąpić każdą z pozostałych.
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:
• Montaż podestów i wiat związanych z zabudową dmuchaw, 
• Wykonanie rurociągów doprowadzenia ścieków surowych 
• Montaż mieszadeł i żurawików, 
• Montaż dmuchaw, 
• Wykonanie rurociągów transportu powietrza z armaturą,
• Montaż instalacji napowietrzania ścieków na dnie komory, 
• Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na rurociągach transportu powietrza, 
• Montaż urządzeń systemu AKPiA oraz ich wpięcie do systemu sterowania oczyszczalnią, 
• Prace pomocnicze.

 

Złożenie do WFOŚiGW w Katowicach  wniosku o dofinansowanie  Projektu pn.  "Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ  Centralna w Bytomiu".  Konkurs nr 13 /POIiŚ/1.1/04/2014.