BPK inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Piłkarskiej Budowa sieci wodociągowej w ulicy Piłkarskiej

Prawie 7,7 mln zł netto – tyle w 2019 roku  przeznaczyło Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (BPK) na inwestycje. Remonty kosztowały Spółkę 4 mln zł. Zakres prac objął zarówno infrastrukturę wodociągową, jak i kanalizacyjną. Wzmożone nakłady inwestycyjne są konieczne ponieważ wieloletni brak inwestycji i remontów skutkuje wyeksploatowaniem urządzeń i obiektów, co wpływa na powiększające się koszty ich utrzymania.

Najbardziej kosztowną inwestycją była ta realizowana na terenach inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich, w ramach której wybudowano ponad 896 m nowej sieci wodociągowej oraz blisko 1088 m sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto przebudowano istniejącą tam przepompownię ścieków. Inwestycja realizowana była przez dwa lata, pierwsze prace wykonano w 2018 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła prawie 3,5 mln zł.Najwięcej sieci wodociągowej, bo aż 1820 m, przebudowano natomiast w ramach inwestycji prowadzonej w ulicy Katowickiej. Zadanie obejmowało przebudowę wodociągu wraz z istniejącymi przyłączami do budynków w pasie drogowym w części ulicy Katowickiej oraz Siemianowickiej i było realizowane w związku z remontem torowiska tramwajowego prowadzonym przez Tramwaje Śląskie S.A. Dzięki przebudowie ustabilizowało się ciśnienie sieci oraz zmniejszyła się jej awaryjność. Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku, prace zostały zakończone w roku 2019. Koszt zadania wyniósł ponad 884 tys. zł.

Zoptymalizować ciśnienie w sieci wodociągowej udało się także w rejonie ulicy Gwareckiej. Tam BPK przebudowało ponad 530 m wodociągu. W ramach zadania wykonano także węzeł zasuw w skrzyżowaniu ulicy Gwareckiej i Powstańców Śląskich oraz zlikwidowano zbędną infrastrukturę. Dzięki inwestycji Spółka ma możliwość konserwacji swoich urządzeń bez konieczności zamykania zasilania w wodę w tym rejonie, co zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców tej okolicy. Wartość zadania wyniosła ponad 781 tys. zł.

Spółka wybudowała także ponad 261 m sieci wodociągowej w ulicy Piłkarskiej stwarzając tym samym możliwość podłączenia się do nowego wodociągu nowobudowanej strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Poza nową strażnicą do sieci można podłączyć także tereny inwestycyjne znajdujące się przy ul. Piłkarskiej i znajdujące się tam boisko treningowe. 

W ubiegłym roku BPK inwestowało także w sieć kanalizacyjną. Ponad 572 tys. zł przeznaczono na przebudowę kanalizacji w ulicy Kruszcowej. Przebudowa dotyczyła blisko 258 m kanału. Realizując inwestycję, usprawniono hydraulikę sieci poprzez jej pogłębienie i likwidację przeciwspadków. Przebudowując sieć na tym odcinku, włączono ją do nowego kanału znajdującego się w ulicach Kędzierzyńskiej i Ułańskiej oraz dokonano rozdziału sieci ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Do tej pory na tym odcinku sieć była niewydajna i zdarzało się, że dochodziło do zalań pobliskiej posesji. Realizacja zadania wpłynie na mniejszą liczbę awarii.

Sporą kwotę BPK przeznaczyło także na remonty. Najwięcej kosztował ten przeprowadzony na przepompowni ścieków „Śródmieście”. W ramach zrealizowanych prac zhermetyzowano zbiorniki ścieków poprzez wymianę ich pokrycia. Do tej pory były one wykonane z blachy trapezowej, która uległa całkowitemu zniszczeniu. Z tego powodu stara konstrukcja została rozebrana, a blachę zastąpiono bardziej wytrzymałym materiałem, czyli laminatem poliestrowo-szklanym. Nowe pokrycia są szczelne, dlatego praca przepompowni nie będzie już tak uciążliwa dla mieszkańców jak dotychczas. Poza wymianą pokryć zbiorników w obrębie budynków przepompowni wymieniono także pokrycia podłóg, drzwi wejściowe, bramy wjazdowe dla wciągników oraz rynny. Wykonane prace są pierwszym etapem hermetyzacji zbiorników ścieków. Kolejne będą realizowane w 2020 roku. Do tej pory koszt hermetyzacji wyniósł 1,64 mln zł. W 2019 roku wyremontowano także przepompownię ścieków znajdującą się przy ulicy Przelotowej. Prace obejmowały remont dachu, wymianę obudowy ścian i drzwi oraz zabezpieczenie pokryw komór. Remont kosztował ok. 85 tys. zł. W 2020 roku BPK planuje przeprowadzenie dalszych prac na tym obiekcie.

Działania inwestycyjne i remontowe przeprowadzone w ubiegłym roku to dopiero początek prac, które Spółka zamierza wykonać. W 2020 roku na inwestycje, remonty i utrzymanie infrastruktury Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. planuje przeznaczyć o 130% więcej nakładów finansowych  niż w 2019. Spółka zarezerwowała blisko 24 mln zł na inwestycje, ponad 5 mln zł na remonty oraz ponad 3 mln zł na eksploatację. Największa kwota, prawie 14 mln zł, zostanie przeznaczona na infrastrukturę kanalizacyjną, w tym na oczyszczalnie ścieków i przepompownie. Na infrastrukturę wodociągową BPK przeznaczy blisko 4,5 mln zł. Ponad 6 mln zł Spółka wyda na pozostałe inwestycje związane z jej działalnością. 


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Piłkarskiej  Stan przepompowni ścieków przy ul. Przelotowej po remoncie  Stan przepompowni ścieków przy ulicy Przelotowej przed remontem