Deszczówka. Nowy właściciel, stare zasady.

Koniec roku przyniósł duże zmiany. 31 grudnia 2020 r. Gmina Bytom przejęła od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (BPK) infrastrukturę służącą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Tak zwana „deszczówka” od wielu lat była dla Spółki sporym problemem. 
Wraz z  wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne BPK straciła możliwość ujmowania w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków działalność związaną ze zbieraniem i odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych. Wówczas wody opadowe i roztopowe utraciły status ścieków, przez co koszty związane z eksploatacją infrastruktury służącej do odbierania „deszczówki”,  nie mogą być wkalkulowane w taryfę. W praktyce oznaczało to, że nawet gdy Przedsiębiorstwo osiągało zysk z działalności związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków, nie mogło finansować z tych środków działalności związanej z kanalizacją deszczową. Negatywny wpływ „deszczówki” na wyniki finansowe BPK obniżały zdolności inwestycyjne Spółki. Na szczęście po wielu latach problem został rozwiązany. Gmina stała się nowym właścicielem infrastruktury kanalizacji deszczowej. W zawartej pomiędzy Gminą a BPK umowie ustalono, że  w okresie przejściowym obsługa klientów w zakresie kancelaryjno-biurowym pozostaje w gestii Spółki. Dla mieszkańców i inwestorów oznacza to, że takie sprawy jak zlecenie na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, uzgodnienie projektu technicznego czy zlecenie nadzoru i odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i/lub urządzeń kanalizacyjnych w dalszym ciągu realizuje BPK. Do dyspozytora Spółki nadal można zgłaszać awarie infrastruktury służącej do obierania wód opadowych i roztopowych. Numer telefonu do dyspozytora, pod którym należy zgłaszać awarie to 994. Wszystkie wnioski dotyczące „deszczówki” złożone przed datą przejęcia od BPK przez Gminę infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w imieniu nowego właściciela (Gminy Bytom) będą uzgadniane przez pracowników BPK. Przypominamy, że wzory wniosków inicjujących sprawy związane z „deszczówką” znajdują się na stronie BPK pod linkiem https://bpk.pl/content/deszczowka_pliki oraz w zakładce „deszczówka” znajdującej się pod linkiem https://bpk.pl/content/deszczowka.