Dostawa reagentu redukującego odory o składzie chemicznym: chlorek żelaza (II) - stężenie 23% dla Oczyszczalni Ścieków "Centralna" w Bytomiu

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Dostawa reagentu redukującego odory o składzie chemicznym: chlorek żelaza (II) - stężenie 23% dla Oczyszczalni Ścieków "Centralna" w Bytomiu"

 

Termin składania ofert 22.01.2020r. do godziny 9:00

Załączniki
Ogłoszenie [PDF 140,3kB]
SIWZ [PDF 5,6MB]
Zał. nr 1 - formularz ofertowy [DOC 112,0kB]
Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [PDF 125,0kB]
Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia [PDF 161,0kB]
Zał. nr 4 - wzór umowy [PDF 1,2MB]
Zał. nr 5 - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat [DOC 102,5kB]
Zał. nr 6 - wykaz narzędzi i urządzeń [DOCX 19,5kB]
Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [PDF 158,2kB]