Inwestycje i remonty zrealizowane w 2019 r.


Hermetyzacja zbiorników ścieków na przepompowni ścieków „Śródmieście”

 Pokrycie zbiorników po wymianie Pokrycie zbiorników po wymianie

W 2019 r. rozpoczęto prace związane z hermetyzacją zbiorników ścieków znajdujących się na terenie przepompowni ścieków „Śródmieście”. Pierwszy etap prac został ukończony w grudniu 2019 r. W ramach inwestycji wymieniono pokrycia zbiorników, wymieniono pokrycia podłóg w obrębie budynków przepompowni, wymieniono drzwi wejściowe, bramy wjazdowe dla wciągników oraz rynny, a także zainstalowano system detekcji gazu.  Ponadto przepompownia ścieków „Śródmieście” została zautomatyzowana, co wpłynęło na usprawnienie polityki kadrowej Spółki - pracownicy zostali przeniesieni na inne obiekty, dzięki czemu BPK nie było zmuszone do zatrudnienia nowych pracowników.

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 404,2 tys. zł netto

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Pokrycie zbiorników po wymianie Pokrycie zbiorników po wymianie Stan pokrycia zbiorników przed wymianą Stan pokrycia zbiorników przed wymianą drzwi przepompowni po wymianie drzwi przepompowni przed wymianą


Budowa wodociągu wraz ze studnią wodomierzową w ul. Piłkarskiej w Bytomiu

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej w ulicy Piłkarskiej w Bytomiu. Jej realizacja stworzyła możliwość podłączenia się do nowego wodociągu nowobudowanej strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Poza nową strażnicą do sieci można podłączyć także tereny inwestycyjne znajdujące się przy ul. Piłkarskiej i znajdujące się tam boisko treningowe. W ramach zadania wybudowano ponad 261 m sieci wodociągowej, nową studnię wodomierzową – zakupową oraz studnię z reduktorem na terenie strażnicy.

WARTOŚĆ ZADANIA: 522 tys. zł netto

Remonty i modernizacja przepompowni ścieków

W ramach zadania przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych. Na przepompowni ścieków przy ul. Nickla zamontowano kratę koszową, na największej przepompowni w mieście – PŚ Śródmieście – zamontowano falowniki oraz wykonano instalację magazynowania gazu. Wykonano także drobne prace remontowe na przepompowniach przy ul. Strzelców Bytomskich, Dzierżonia, Przelotowej, Nickla, Drobczyka, Suchogórskiej, Planeta, Olchowej i Zabrzańskiej. Ponadto wykonano zabezpieczenie kanału przy ul. Łagiewnickiej, a także przeprowadzono remont pomp.
 
WARTOŚĆ ZADANIA: 323,4 tys. zł netto


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Krata koszowa przed wymianą Krata koszowa przed wymianą


Modernizacja infrastruktury wodociągowej

W 2019 r. na infrastrukturze wodociągowej zrealizowano szereg zadań modernizacyjnych. Zakupiono przepływomierze elektromagnetyczne do pompowni wody i studni bilansowych oraz urządzenia bateryjne do rejestracji pracy studni bilansowych i zakupowych. Przeprowadzono remont studni wodomierzowej przy ul. Frenzla oraz wymieniono 60 zasuw i 38 hydrantów. W ramach gospodarki wodomierzowej naprawiono 100 wodomierzy, 200 wymieniono, 120 zabudowano, przeprowadzono także 20 ekspertyz. Ponadto wykonane niezbędne naprawy urządzeń do monitoringu sieci wodociągowej.
 
WARTOŚĆ ZADANIA: 1 272,9 tys. zł netto

Remont przepompowni ścieków przy ul. Przelotowej w Bytomiu

 stan przepompowni po remoncie stan przepompowni po remoncie

Prace obejmowały wymianę skorodowanych płatwi, reglówek oraz zastrzałów w wiązarach dachowych, wymianę obudowy ścian i dachu, wykonanie nowej konstrukcji drzwi i ich montaż, zabezpieczenie pokryw komór.

W 2020 r. na obiekcie przeprowadzone zostaną kolejne prace. Przepompownia ze względu na swoje położenie narażona jest na szkody górnicze, dlatego BPK wniosło do spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o. o partycypację w kosztach przyszłego remontu.


WARTOŚĆ ZADANIA: 85 tys. zł netto

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Stan przepompowni po remoncie Stan przepompowni przed remontem stan przepompowni po remoncie stan przepompowni przed remontem Stan dachu przepompowni po remoncie Stan dachu przepompowni przed remontem


Piaskowanie wraz z wykonaniem powłoki malarskiej silosu wapna na Oczyszczalni Ścieków Centralna

 Silos po remoncie Silos po remoncie
W ramach zadania silos wapna został kompleksowo wyremontowany. Został wyczyszczony, z powłoki zbiornika oraz osprzętu usunięto rdzę i nałożono nowe powłoki antykorozyjne i malarskie. Zbiornik jest użytkowany.
 
WARTOŚĆ ZADANIA: 22 tys. zł netto

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Silos po remoncie Silos przed remontem


Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Czecha / Kościuszki / Ptakowicka

Przedmiotem inwestycji była przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Czecha, Kościuszki i Ptakowickiej. Łącznie przebudowano tam ponad 96 m wodociągu. Wybudowano również nową sieć kanalizacyjną o długości 96 m.

WARTOŚĆ ZADANIA: 125,7 tys. zł netto


Remonty i modernizacja oczyszczalni ścieków Miechowice i Bobrek

Zadanie objęło prace remontowe i modernizacyjne na dwóch oczyszczalniach ścieków: Miechowice i Bobrek. Na oczyszczalnię Miechowice zakupiono wagę do ważenia osadów, skratek i zawartości piaskowników, sondy na biomix oraz falownik zamontowany na pompowni głównej. Ponadto przeprowadzono naprawę dachu budynku administracyjno-magazynowego oraz portierni, zdemontowano płyty Biomix, naprawiono pomost pomiędzy Biomixami. Na obu oczyszczalniach przeprowadzono remont pomp i dmuchaw.

WARTOŚĆ ZADANIA: 266,3 tys. zł netto

Prace remontowe na Oczyszczalni Ścieków Centralna

Na Oczyszczalni Ścieków Centralna przeprowadzono szereg remontów i drobnych prac modernizacyjnych. W ramach zadania zakupiono taśmy do pras, łożyska, macerator, pompę, myjkę ciśnieniową, falowniki, 2 pompy DW VOX 300 do zraszania osadników wtórnych oraz 13 mieszadeł i 4 żurawiki, które zamontowano na reaktorze biologicznym, a także wagę do ważenia osadów, skratek i zawartości piaskowników. Ponadto zamontowano urządzenie DEO 100 do usuwania związków gazowych i zapachu na hali krat oraz wymieniono uszkodzone części do kraty schodkowej. Przeprowadzono remont prądnicy agregatu Ak2 oraz naprawiono mieszadła ZOP, ZOM. Zrealizowano również budowę nowego węzła cieplnego stacji wymienników ciepła. Ponadto na bieżąco prowadzono prace konserwacyjne.
 
WARTOŚĆ ZADANIA: 498,1 tys. zł netto

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kruszcowej/Witczaka w Bytomiu

Przedmiotem inwestycji była przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kruszcowej na odcinku od ul. Witczaka do ul. Kruszcowej 11. W ramach zadania przebudowano blisko 258 m kanału. Realizując inwestycję, usprawniono hydraulikę sieci poprzez jej pogłębienie i likwidację przeciwspadków. Przebudowując sieć na tym odcinku, włączono ją do nowego kanału znajdującego się w ulicach Kędzierzyńskiej i Ułańskiej oraz dokonano rozdziału sieci ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Do tej pory na tym odcinku sieć była niewydajna i zdarzało się, że dochodziło do zalań pobliskiej posesji. Realizacja zadania wpłynie na mniejszą liczbę awarii.

WARTOŚĆ ZADANIA: 597,2 tys. zł netto 


Bezwykopowa renowacja oraz naprawa sieci kanalizacyjnej w ul. Katowickiej, Rostka, Siemianowickiej w Bytomiu

Zadanie zrealizowane zostało w związku z modernizacją torowiska tramwajowego w ulicy Katowickiej przeprowadzoną przez Tramwaje Śląskie S.A. oraz przebudową układu drogowego ulicy Katowickiej przez Gminę Bytom. W ramach inwestycji przeprowadzono bezwykopową modernizację kolektorów kanalizacyjnych znajdujących się w obrębie ulic Katowickiej, Rostka i Siemianowickiej. Roboty objęły wykonanie rękawa z włókna szklanego nasączonego życicami poliestrowymi, utwardzanego promieniami UV oraz wycięcie otworów pod przykanaliki przy jednoczesnym uszczelnieniu ich kształtką kapeluszową. Przy zastosowaniu rękawa zmodernizowano także istniejące przykanaliki kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzenia prac metodą bezwykopową pozwoliło na uniknięcie kolizji z innymi mediami oraz ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem robót metodą ręcznego wykopu otwartego.

WARTOŚĆ ZADANIA: 274,9 tys. zł netto

Remont magazynu odczynników oraz dygestoriów

W ramach zadania przeprowadzono remont magazynu odczynników oraz dygestoriów znajdujących się w laboratorium BPK Sp. z o.o. Prace objęły montaż klimatyzacji, wentylacji, czujników przepływu powietrza i otwartych drzwi oraz wentylowaną szafę pod dygestorium. Ponadto wykonano przegląd urządzeń do dejonizacji wody.


WARTOŚĆ ZADANIA: 13,4 tys. zł netto


Przebudowa wodociągu w ul. Stawowej/Gwareckiej w Bytomiu

Przedmiotem inwestycji była przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gwareckiej i Stawowej. Łącznie przebudowano 530 m sieci. W ramach zadania w ul. Stawowej przebudowano istniejącą sieć wodociągową wykonaną z rur stalowych na nowy wodociąg wykonany z PE. Ponadto przebudowano sieć wodociągową w ul. Gwareckiej oraz wykonano węzeł zasuw w skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Gwareckiej. Zlikwidowano także zbędna infrastrukturę. Dzięki realizacji inwestycji zoptymalizowano ciśnienie w sieci oraz zapewniono możliwość konserwacji wodociągu bez konieczności zamykania zasilania w wodę w tym rejonie, co zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców tej okolicy.

WARTOŚĆ ZADANIA: 781,4 tys. zł netto 


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie Strzelców Bytomskich – Obszar I – etap II

Zadanie polegało na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych miasta Bytomia znajdujących się w rejonie ul. Strzelców Bytomskich. W ramach zrealizowanego projektu wybudowano 980 m kanalizacji sanitarnej tłocznej, 107 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 896 m sieci wodociągowej. Ponadto przebudowano istniejącą przepompownię ścieków poprzez zabudowę nowej kompletnie wyposażonej pompowni o wydajności Q=90 l/s w istniejącym, nieużywanym zbiorniku żelbetowym. Po wykonaniu nowej przepompowni i uruchomieniu instalacji rozebrano budynek starej przepompowni ścieków.

WARTOŚĆ ZADANIA: 1 681,9 tys. zł netto


Remont zaplecza technicznego przy ul. Zabrzańskiej

Zadanie objęło naprawę pokrycia dachu garażu, remont ścianki działowej oraz rozbiórkę pomieszczenia wewnętrznego. Na hali krat przeprowadzono malowanie, czyszczenie kanałów oraz naprawę bramy. W garażu przeprowadzono prace blacharskie i naprawiono okna.
 
WARTOŚĆ ZADANIA: 32,6 tys. zł netto

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Katowickiej w Bytomiu

Przedmiotem inwestycji była przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy do budynków w pasie drogowym w części ulicy Katowickiej oraz Siemianowickiej. Łącznie przebudowano 1820 m wodociągu. Zadanie było realizowane w związku z remontem torowiska tramwajowego prowadzonym przez Tramwaje Śląskie S.A. Dzięki przebudowie ustabilizowało się ciśnienie sieci oraz zmniejszyła się jej awaryjność.

WARTOŚĆ ZADANIA: 884,4 tys. zł netto