Inwestycje i remonty realizowane w 2020 r.


Modernizacja oczyszczalni ścieków „Centralna”

 pompownia główna po remoncie pompownia główna po remoncie

W 2020 r. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne przeprowadziło szereg prac modernizacyjnych, które z całą pewnością usprawnią pracę oczyszczalni ścieków „Centralna”. Najwięcej działo się na zapleczu operacyjnym ZKF, gdzie wymieniono prasy filtracyjne i zagęszczarkę osadu, zamontowano nowy przenośnik osadu oraz podajnik mieszaniny osadu, wyczyszczono ZKF i wymieniono mieszadła, a także wykonano nową instalację wentylacyjną. Przeprowadzono także prace remontowe budynku zaplecza operacyjnego. Remontu doczekała się również hala krat. Tam wykonano nową instalację wentylacyjno-odciągową wraz z montażem nowego biofiltra oraz poprawiono wygląd elewacji. Na „Centralnej” wykonano także nową zabudowę zbiornika biogazu i wyremontowano budynek pompowni głównej. Przeprowadzono również mniejsze prace związane z drobnymi remontami jak np. naprawa pokryć dachowych, schodów czy malowanie elewacji budynków.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 budynek zaplecza operacyjnego po remoncie budynek zaplecza operacyjnego po remoncie budynek zaplecza operacyjnego po remoncie budynek zaplecza operacyjnego po remoncie dach budynku zaplecza operacyjnego po remoncie budynek zaplecza operacyjnego przed remontem budynek zaplecza operacyjnego przed remontem budynek zaplecza operacyjnego przed remontem dach budynku zaplecza operacyjnego przed remontem dach budynku zaplecza operacyjnego przed remontem posadzki na zapleczu operacyjnym przed remontem nowa wentylacja na zapleczu operacyjnym nowa wentylacja na zapleczu operacyjnym stara wentylacja na zapleczu operacyjnym stara wentylacja na zapleczu operacyjnym nowy podajnik osadu stary podajnik osadu podajnik osadu nowy i stary nowe prasy nowe prasy stara prasa nowe mieszadło stare mieszadło nowa zagęszczarka osadu stara zagęszczarka osadu nowy biofiltr stary biofiltr zbiornik biogazu po wymianie obudowy zbiornik biogazu przed wymianą obudowy hala krat po remoncie hala krat po remoncie (biofiltr) hala krat przed remontem hala krat przed remontem hala krat przed remontem nowa wentylacja na hali krat stara wentylacja na hali krat nowe pokrycie dachowe budynku agregatów stare pokrycie dachowe budynku agregatów pompownia główna po remoncie


Inwestycje i remonty infrastruktury wod.-kan.

 przepompownia ścieków Śródmieście - nowe mieszadło przepompownia ścieków Śródmieście - nowe mieszadło

W minionym roku wiele się działo nie tylko na oczyszczalni ścieków „Centralna”. Na oczyszczalni ścieków „Bobrek” zmodernizowano automatykę przemysłową, na oczyszczalni „Miechowice” wyremontowano mieszadła i dmuchawy, naprawiono kraty schodkowe, a także zakupiono nowe pompy.

Wiele zmieniło się na przepompowni ścieków „Śródmieście”, gdzie wymieniono mieszadła oraz zamontowano nową instalację wentylacyjną. Prace prowadzone w ubiegłym roku były kontynuacją robót związanych z hermetyzacją zbiorników rozpoczętych w 2019 r. Zakres prowadzonych tam robót  objął przebudowę wentylacji dla budynku hali krat oraz przepompowni wraz z wymianą wyeksploatowanego biofiltra. Prace podyktowane były faktem, że cały system wentylacji w budynku hali krat nie spełniał wymagań określonych w przepisach. W pomieszczeniach brakowało wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej przewietrzającej. Większość kanałów była skorodowana. Zabudowane układy nie zapewniały skutecznej wentylacji pomieszczeń. Po wykonaniu zadaszenia w roku 2019 zbiorniki przepompowni zostały zhermetyzowane, dlatego należało wykonać nowe rozwiązania wentylacyjne umożliwiające bezpieczne prace eksploatacyjne. Efektem zrealizowanych prac jest usprawnienie procesu wentylacji oraz umożliwienie neutralizacji odorów występujących w bardzo dużych stężeniach poprzez zabudowę nowych biofiltrów. Urządzenie skutecznie redukuje takie gazy odorotwórcze jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy.

Remontu doczekały się także pompownia wody przy ul. Korczaka oraz przepompownia ścieków przy ul. Piłsudskiego. Mniejsze remonty wykonano także na przepompowniach przy ul. Nickla, ul. Przelotowej,
ul. Olimpijskiej i Reptowskiej.  


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 przepompownia ścieków Śródmieście - nowe mieszadło przepompownia ścieków Śródmieście - nowe mieszadła przepompownia ścieków Śródmieście - stare mieszadło przepompownia ścieków Śródmieście - stare mieszadło przepompownia ścieków Śródmieście - nowa pompa pompownia wody przy ul. Korczaka po remoncie pompownia wody przy ul. Korczaka po remoncie pompownia wody przy ul. Korczaka po remoncie pompownia wody przy ul. Korczaka przed remontem pompownia wody przy ul. Korczaka przed remontem pompownia wody przy ul. Korczaka przed remontem


Nowe sieci wod.-kan.

 Punkt poboru wody Punkt poboru wody

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w 2020 r. zrealizowało kilka inwestycji związanych z budową nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W rejonie ulicy Paczyńskiej wybudowano 668 m kanalizacji sanitarnej i 589 m wodociągu. Ponadto wybudowano tam przepompownię ścieków o wydajności 3l/s. Teren, na którym zrealizowano tę inwestycję jest przeznaczony pod zabudowę domków jednorodzinnych, podobnie jak obszar w rejonie ul. Planeta, gdzie BPK wybudowało 392 m sieci wodociągowej i 203 m sieci kanalizacji sanitarnej. W rejonie ul. Siemianowickiej 107, na nieuzbrojonym dotąd terenie, Spółka wybudowała natomiast 117 m kanału sanitarnego oraz 101 m wodociągu. Ponadto w ul. Strzelców Bytomskich przebudowano 406 m sieci wodociągowej wraz z podłączeniami. Inwestycja została zrealizowana ze względu na awaryjność starego, stalowego wodociągu oraz z uwagi na konieczność dobory średnicy rurociągu do aktualnego rozbioru wody.  Budowa nowych i przebudowa istniejących sieci to jednak nie wszystko. W minionym roku BPK wybudowało siedem punktów poboru wody. Znajdują się ona przy ul. Felińskiego, Orzegowskiej, Szymały, Arki Bożka, Strzelców Bytomskich, Prokopa oraz Orląt Lwowskich.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Budowa punktu poboru wody Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Paczyńskiej Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Planeta Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Siemianowickiej 107 Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Strzelców Bytomskich/pl. Żeromskiego Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Strzelców Bytomskich/pl. Żeromskiego Punkt poboru wody


Nowy sprzęt w laboratorium BPK

 nowe dygestorium nowe dygestorium

Laboratorium BPK korzysta już z nowego sprzętu. W ubiegłym roku wymieniono stare, wysłużone dygestorium. Ponadto zrealizowano przegląd centrali wentylacyjnej, konserwację urządzeń do dejonizacji wody oraz wykonano aktualizację oprogramowania oraz wzorcowanie spektrofotometru DR 5000. Awaryjnie naprawiono także dwa aparaty do destylacji UDK132 oraz zlikwidowano usterki szafy termostatycznej.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 nowe dygestorium nowe dygestorium stare dygestorium stare dygestorium


Budowa nowego wodociągu w Stolarzowiach dofinansowana przez WFOŚiGW

W Stolarzowicach trwa budowa nowej sieci wodociągowej. Na realizację zadania Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa pożyczki na realizacje inwestycji pn. „Przebudowa wodociągu ø90mm przy ul. Krzemienia, Kaczmarczyków, Wrzosowa w Bytomiu” na kwotę 415 147,00 zł została podpisana 7 października 2020 r. Całkowity koszt zadania wyniesie 498 140,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji BPK Sp. z o.o. wybuduje 561 m nowej sieci wodociągowej o średnicy ø110 mm i ø90 mm, która wykonana zostanie z materiału PE odpornego na skutki zarysowań i naciski punktowe. Ponadto prace przewidują wykonanie armatury odcinającej w postaci wysokosprawnych kołnierzowych zasuw i hydrantów. Zadanie przewiduje także wymianę przyłączy wykonanych z rur stalowych, zostaną one zastąpione rurami PE. Łączna długość wymienianych przyłączy to 178 m. Te przyłącza, które są już wykonane z PE zostaną przełączone do nowej sieci. Planowany termin zakończenia prac to 31 października 2020 r.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.


Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konstytucji 84

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Konstytucji celem podłączenia budynku pod numerem 84 do sieci należącej do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Aby umożliwić podłączenie budynku do kanalizacji konieczne było wybudowanie nowego fragmentu sieci kanalizacyjnej od budynku przy ul. Konstytucji 84 do istniejącej studni kanalizacyjnej w drodze przy budynku ul. Konstytucji 84a. Łącznie wykonano ponad 63 m sieci oraz zabudowano 4 studzienki kanalizacyjne.

WARTOŚĆ ZADANIA: 120 tys. zł netto


Zakup pojazdu elektrycznego MELEX

W maju 2020 r. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zakupiło pojazd elektryczny MELEX. Zakup zrealizowano w celu doposażenia brygady remontowej. Pojazd jest wykorzystywany głównie w celu przewozu sprzętu oraz pracowników na terenie oczyszczalni ścieków Centralna. Dotychczas wykorzystywany sprzęt był mocno wyeksploatowany i nieprzystosowany do tego typu prac przez co realizacja wielu zadań na oczyszczalni była bardzo utrudniona zarówno logistycznie, jak i technicznie. Dzięki zakupowi pojazdu brygada remontowa działa dużo sprawniej i efektywniej realizuje swoje obowiązki.

WARTOŚĆ ZADANIA: 52 tys. zł netto


Modernizacja systemu automatyki przemysłowej na oczyszczalni ścieków „Bobrek”

W kwietniu 2020 r. zakończono modernizację systemu automatyki przemysłowej na oczyszczalni ścieków „Bobrek”. W ramach zadania dostosowano system sterowania do aktualnych potrzeb oczyszczalni. Wcześniej stosowane rozwiązania nie pozwalały na bezzałogową pracę oczyszczalni, a niektóre elementy układu nie były w pełni zautomatyzowane. Dzięki przeprowadzonym pracom problem ten został rozwiązany.

WARTOŚĆ ZADANIA: ok. 130 tys. zł netto


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.


Zabudowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków Centralna

 Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków Centralna Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków Centralna
Stacja zlewna została dostarczona, zabudowana i uruchomiona przed halą krat. Od początku lipca samochody asenizacyjne firm zewnętrznych dokonujące dowozu ścieków na teren oczyszczalni ścieków Centralna korzystają z funkcjonującej stacji wyposażonej m.in. w przepływomierz pozwalający na dokładne określenie ilości zrzuconych ścieków.
 
WARTOŚĆ ZADANIA: 123,5 tys. zł netto


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków Centralna Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków Centralna Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków Centralna


Przeniesienie zbiornika Ferrox

Zbiornik Ferrox został przeniesiony z przepompowni ścieków Śródmieście na oczyszczalnię ścieków Centralna. Podawanie preparatu jest już realizowane bezpośrednio na Centralnej w komorze zlokalizowanej na dopływie do hali krat.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Przeniesiony zbiornik Ferrox na oczyszczalni ścieków Centralna Przenoszenie zbiornika Ferrox z przepompowni ścieków Śródmieście


Remonty na oczyszczalni ścieków Centralna oraz przepompowniach ścieków

Łączna wartość remontów zaplanowanych na 2020 r. sięga blisko 6 mln zł netto. Część z nich już została zrealizowana. Przeprowadzono kompleksowy remont przepompowni ścieków przy ul. Piłsudskiego. Prace objęły naprawę pokrycia dachowego, remont ścian, sufitów, sanitariatów i elewacji, wymianę stolarki okiennej  oraz posadzki. Na oczyszczalni ścieków Centralna naprawiono pokrycie zbiornika pompowni głównej, pokrycie dachowe budynku agregatu oraz schody w budynku administracyjnym. W trakcie realizacji pozostają remont zaplecza technicznego przy ul. Zabrzańskiej, wymiana pokrycia dachowego stacji wymienników ciepła oraz stacji transformatorowej ST1 na oczyszczalni ścieków Centralna, remont przepompowni ścieków przy ul. Olimpijskiej i Reptowskiej oraz pompowni wody przy ul. Korczaka. Wkrótce rozpoczną się także prace remontowe na oczyszczalniach ścieków Miechowice i Bobrek.


Montaż przepływomierza na Oczyszczalni Ścieków Miechowice

Na wylocie oczyszczalni ścieków Miechowice został zabudowany przepływomierz, który jest już użytkowany. Dzięki zamontowanemu urządzeniu możliwe jest dokładniejsze monitorowanie pracy oczyszczalni.