Kontrola potwierdziła – składowisko działa prawidłowo

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski potwierdziła, że nasze składowisko odpadów jest prowadzone w sposób prawidłowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rozpoczęła się 8 lutego br., a zakończona została na początku marca br. Organ kontrolujący potwierdził, że składowisko prowadzone jest zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym oraz zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Śląskiego instrukcją prowadzenia składowiska.

Ustalono, że obiekt jest ogrodzony, a wjazd na jego teren możliwy jest wyłącznie jedną bramą. Każdy transport odpadów przyjmowany na składowisko jest dwukrotnie ważony – na wjeździe oraz na wyjeździe. Jeszcze przed ważeniem odpady są kontrolowane pod względem ich zgodności z kartą przekazania wystawioną w systemie BDO i wykazem odpadów przewidzianych do składowania na obiekcie. Odpady, których rodzaj jest niezgodny  z kartą przekazania nie są przyjmowane na składowisko, natomiast proces ważenia połączony jest automatycznie z komputerowym systemem rejestracji i ewidencji odpadów. Kontrola potwierdziła także działanie pięciu studni odgazowujących na terenie eksploatowanej 4 kwatery i wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania odpadów. Kontrola wykazała również, że w 2020 roku wartość wód gruntowych pobranych z drenażu podfoliowego oraz wody podziemnej z chodnika szybu „Bolko” spełniały wartości charakterystyczne dla dobrej i zadowalającej klasy jakości wód. Służby kontrolujące składowisko odpadów odniosły się także do monitoringu wielkości emisji oraz składu gazu, stwierdzając, że w siedmiu punktach kontrolnych są one zgodne z warunkami określonymi w instrukcji prowadzenia składowiska.

Warto także podkreślić, że  w protokole z kontroli, służby Urzędu Marszałkowskiego odniosły się także do kwestii badania struktury i składu masy składowiska. W protokole z kontroli stwierdzono: „Badania wykazały, że  w okresie pomiędzy pomiarami wykonanymi w grudniu 2019 r. oraz grudniu 2020 r. nie nastąpiło wyraźne osiadanie powierzchni składowiska. Badania wykazały, że składowisko jest w pełni bezpieczne i nie wykazuje żadnych niepokojących cech niestabilnego terenu. Ponadto badania wykazały, że skarpy 1,2 oraz 3 kwatery są bezpieczne”.
 
W związku z powyższym, informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości na składowisku odpadów przy al. Jana Pawła II 10 w żaden sposób się nie potwierdziły.