Laboratorium BPK otrzymało akredytację PCA

Pierwsze prace przygotowawcze zmierzające do otrzymania akredytacji Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. rozpoczęło w maju 2019 r. Wniosek o akredytację został wysłany do Polskiego Centrum Akredytacji 22 marca 2020 r. Ogłoszenie na terenie Polski stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa sprawiło, że kolejne działania przesunęły się w czasie. Audit oceniający odbył się w dniach 27-28 sierpnia 2020 r. W jego wyniku Laboratorium otrzymało wytyczne, które należało  wdrożyć w terminie do 28 października 2020 r. Koniec roku przyniósł dobre wiadomości. 9 grudnia 2020 r. Laboratorium otrzymało akredytację.
Otrzymanie akredytacji otwiera przed BPK nowe możliwości. Do tej pory Laboratorium prowadziło działalność badawczą tylko na potrzeby wewnętrznych komórek organizacyjnych Spółki, teraz takie usługi może świadczyć również klientom zewnętrznym. Laboratorium wykonuje fizyczne i chemiczne badania ścieków surowych i oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków, bytowych i komunalnych, pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków, przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji, a także wód opadowych oraz wód powierzchniowych z rzek i strumieni.

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium  działa zgodnie z najlepszą praktyką oraz zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy  PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.  Raporty z badań wydawane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium  są  uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej, w  krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA).Korzyści wynikające z akredytacji Laboratorium:

 • Akredytacja potwierdza wysoką jakość usług oferowanych przez Laboratorium oraz kompetencje personelu.
 • Akredytowane podmioty dostarczają wiarygodne oraz precyzyjne wyniki i informacje,
  na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska.
 • Zapewnienie klientom poufności oraz bezpieczeństwa przechowywanych i przekazywanych wyników badań, zgodnie z przyjętą Polityką Jakości Laboratorium.
 • Jakość prowadzonych badań jest wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium uzyskuje zawsze bardzo dobre wyniki.
 • Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium  działa zgodnie z najlepszą praktyką;
 • Laboratorium pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy
  PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji  laboratoriów badawczych i wzorcujących”, którego spełnienie stanowi podstawę uzyskania akredytacji.
 • Raporty z badań wydawane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium  są  uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej, w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA).


Załączniki
Certyfikat akredytacji nr AB 1768 [PDF 417,4kB]
Zakres Akredytacji [PDF 919,4kB]
Cennik usług Laboratorium 2020 [PDF 117,6kB]
Zlecenie wykonania badania-klient zewnętrzny [PDF 191,1kB]
Zlecenie wykonania badania -klient wewnętrzny [PDF 182,0kB]
Załącznik nr 1 do zlecenia-stwierdzenie zgodności [PDF 221,1kB]
Protokół pobrania [PDF 223,6kB]