Odbiór i zagospodarowanie zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków Centralna, Miechowice, Bobrek

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Odbiór i zagospodarowanie zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków Centralna, Miechowice, Bobrek"

 

Termin składania ofert 20.01.2020r. do godziny 9:00

Załączniki
Ogłoszenie [PDF 138,2kB]
SIWZ [PDF 6,5MB]
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy [DOC 119,0kB]
Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF 124,5kB]
Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [PDF 160,5kB]
Zał. nr 4 - Wzór umowy [PDF 2,0MB]
Zał. nr 5 - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat [DOC 105,5kB]
Zał. nr 6 - Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia [DOCX 18,1kB]
Zał. nr 7 - Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej [PDF 159,5kB]
Zał. nr 8 - Oświadczenie o wpisie do rejestru BDO [PDF 129,4kB]