Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wg warunków technicznych przyłączenia do sieci wydanych po 19.09.2020 r.

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wg warunków technicznych przyłączenia do sieci wydanych po 19.09.2020 r.
1. Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej składa do BPK „Wniosek na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej ” w formie pisemnej.

Druk wniosku na wydanie warunków  przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej  i sieci kanalizacji sanitarnej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK pod linkiem: https://bpk.pl/content/wniosek-na-wydanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej

Wniosek na wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci, powinien zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
b) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
c) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
d) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych Qśrd i maksymalnych godzinowych Qmax, tj. :

            - cele bytowe - Qśd [m3/d];  Qh [m3/h]         

            - cele technologiczne - Qśd [m3/d]; Qhmax [m3/h]; q [l/s]

            - cele przeciwpożarowe - Qśd [m3/d]; Qhmax [m3/h]; q [l/s]

            - cele inne - Qśd [m3/d; Qhmax [m3/h]

Przeciętne normy zużycia wody Qśrd określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.;
e) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków Qśrd [m3/d] z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, na którym  Wnioskodawca określa proponowany przebieg przyłączy do obiektu w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Ponadto wniosek można uzupełnić o informację:
- o planowanym terminie rozpoczęcia poboru wody oraz odprowadzania ścieków;
- czy nieruchomość posiada własne ujęcie wody.

Jeżeli złożony do BPK wniosek na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest niekompletny, Przedsiębiorstwo pismem, informuje Wnioskodawcę o brakujących informacjach oraz załącznikach i terminie w jakim należy  uzupełnić  złożony wniosek. Do czasu uzupełnienia wniosku sprawa pozostaje bez rozpoznania. Za datę uzupełnienia braków formalnych uważa się dzień wpływu pisma do siedziby Spółki.

Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, BPK Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż :
- 21 dni, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
- 45 dni, w pozostałych przypadkach,
od dnia złożenia kompletnego wniosku wydaje podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie nieruchomości do sieci dokument pod nazwą: „Warunki przyłączenia
do sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej
.

„Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej” określają, co najmniej:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
b) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
c) miejsce przyłączenia nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej;
d) wymagania i parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
e) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek kanalizacyjnych;
f) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich zgłosić fakt przyłączenia;
g) określenie wymogów odbioru przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego;
h) wskazanie 2 letniego okresu ważności wydanych „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.
Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym.

Warunki przyłączenia zachowują ważność przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.       
       
2. Budowa i odbiór przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. 
Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Inwestor) buduje przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne we własnym zakresie na swój koszt. Wykonawcę robót wybiera Inwestor, przy czym zaleca się wykonanie przyłączy wod.-kan. firmie specjalistycznej. Budowa musi być realizowana pod nadzorem inspektora BPK.
Rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego należy zgłosić  do BPK, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy, „Wnioskiem o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego”. Wniosek do pobrania pod linkiem: https://bpk.pl/content/wniosek-o-nadzor-i-odbior-przylacza-wodociagowego-kanalizacyjnego-odbior-studni-wodomierzowej-montazu-wodomierza-glownego.

Do wniosku należy dołączyć s
porządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, plan sytuacyjny uwzględniający wydane warunki przyłączenia do sieci.

Plan sytuacyjny sporządza wnioskodawca lub podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie.

Wniosek o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego powinien zawierać
co najmniej:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
b) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje
c) planowany termin rozpoczęcia budowy przyłączy - co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy;
d) dane wykonawcy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego;
e) oświadczenie, że przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne zostanie wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez BPK Sp. z o.o. - oznaczenie daty i numeru „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”;
f) sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego plan sytuacyjny uwzględniający wydane warunki przyłączenia do sieci.

Druk „wniosku o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego  i przyłącza kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego” można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl

Jeżeli złożony do BPK Wniosek o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego jest kompletny oraz sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego plan sytuacyjny jest zgodny z wydanymi warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo przyjmuje zlecenie nadzoru i odbioru przyłącza wodociągowego i  przyłącza kanalizacyjnego, pismem skierowanym do Inwestora, w którym określa zasady prowadzonego nadzoru i odbioru technicznego. Przekazuje również dane kontaktowe do inspektora, który będzie pełnił nadzór techniczny.

W ramach prac związanych z nadzorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego inspektor BPK Sp. z o.o. dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej. Nadzór jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli stron (odbiorcy usług oraz inspektora BPK Sp. z o.o.). Nadzór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do nadzoru przed zasypaniem.

Po zgłoszeniu w formie mailowej gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, inspektor BPK, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.

Protokoły odbiorów, sporządzane w formie pisemnej są potwierdzane przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci oraz przedstawiciela BPK Sp. z o.o.

Protokół odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
b) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
c) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.

Załącznikami do protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego są atesty, deklaracje właściwości użytkowych bądź aprobaty techniczne/krajowe oceny techniczne dla materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, protokoły odbioru prac zanikowych
oraz protokół z badania jakości wody, potwierdzający, że spełnia ona wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, decyzja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zezwalającą na zajęcie pasa ruchu drogowego  (o ile jest konieczna). Decyzja ta powinna być ważna co najmniej siedem dni licząc od daty dostarczenia do BPK Sp. z o.o. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (o ile jest konieczny) Inwestor zleca we własnym zakresie.

3. Przyłączenie nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.
Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej jest dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania jakości wody, potwierdzającego, że spełnia ona wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Włączenie nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej wykonywane jest przez  BPK Sp. z o.o. na wniosek Inwestora.

Jeżeli został dokonany odbiór końcowy przyłącza wodociągowego oraz uzyskano decyzję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zezwalającą na zajęcie pasa ruchu drogowego (o ile jest konieczna), służby techniczne przystępują do robót związanych z przyłączeniem nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (wykonania wcinki) oraz zabudowy wodomierza w lokalizacji przewidzianej w warunkach technicznych.

4. Przyłączenie nowo wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej.
Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego.

Właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zagadnienie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnych regulowane jest przepisami dwóch ustaw: Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  •  zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2, drugiej ze wspomnianych ustaw: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (...)".
5. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnej.
Po przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Druk wniosku dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.Ważne telefony:
Biuro Obsługi Klienta: (32) 39-67-124, (32) 39-67-125, (32) 39-67-188, (32) 39-67-190.
Dział Techniczny: (32) 39-67-113, (32) 39-67-142, (32) 39-67-181
Dział Sieci Wodociągowej: (32) 39-67-126, (32) 39-67-067,
Dział Sieci Kanalizacyjnej: (32) 39-67-151, (32) 39-67-116, (32) 39-67-167


Załączniki
Wniosek na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [PDF 836,3kB]
Wniosek o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego kanalizacyjnego odbiór studni wodomierzowej montażu wodomierza głównego [PDF 785,3kB]