Składowisko odpadów BPK Sp. z o.o. już działa

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o przejęło składowisko odpadów przy al. Jana Pawła II, które od 24 sierpnia 2020 r. rozpoczęło swoją działalność. Efektem przejęcia jest pełna kontrola i całkowita wiedza o tym kto i co przywozi na jego teren.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którego właścicielem i zarządcą jest BPK Sp. z o.o. to składowisko podpoziomowe - nadpoziomowe.  Jego teren obejmuje kilkadziesiąt nieruchomości wpisanych do ewidencji gruntu gminy Bytom zlokalizowanych w obrębie Rozbarku. Całkowita powierzchnia składowiska wraz z zapleczem technicznym to 11,28 ha.

Przypomnijmy, że od 2017 r. składowisko było wydzierżawione prywatnemu podmiotowi przez BPK Sp. z o.o. Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego na prywatną firmę zostały przeniesione wszystkie prawa i obowiązki związane z eksploatacją składowiska. BPK pobierało od nowego zarządcy wyłącznie czynsz dzierżawny, mając jedynie teoretyczną kontrolę nad tym, jakie odpady przywożone były na teren składowiska.

Brak nadzoru nad funkcjonowaniem wysypiska powodował, że do Bytomia trafiały śmieci z całego kraju, w wielu przypadkach składowane i przetwarzane nielegalnie. Staraniem władz miasta oraz zarządu BPK Sp. z o.o., rozwiązano umowę z dotychczasowym dzierżawcą, dzięki czemu spółka odzyskała faktyczną kontrolę nad składowiskiem odpadów.

Taki krok niesie ze sobą również inne korzyści - także ekonomiczne, bowiem będą mogły tam trafiać odpady z BPK, za których odbiór do tej pory spółka musiała płacić innym podmiotom. Będą mogły na nie trafiać m.in. odpady, które po przetworzeniu nie nadają się do innego wykorzystania, odpady przemysłowe, jak np. osady ściekowe z oczyszczalni, odpady budowlane czy mineralne.

Obecnie na składowisku eksploatowana jest tylko jedna z czterech kwater (nr 4 o pojemności 314400 m3). Technologia składowania odpadów jest określona w zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Instrukcji prowadzenia składowiska i jest bezpieczna zarówno dla mieszkańców jak i środowiska. 

Aktualnie BPK czeka na decyzję rozszerzenia pozwolenia zintegrowanego o wytwarzane odpady przez spółkę tj. skratki oraz zawartość piaskowników. O powyższą decyzję wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego. Planowane z tego tytułu oszczędności po otrzymaniu stosownej decyzji, wyniosą około 500 tys. zł rocznie.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne po analizie i przeprowadzeniu negocjacji,  podpisało umowy  z sześcioma dostawcami odpadów. Kolejne trzy umowy są w trakcie podpisu, a jedna w trakcie uzgodnień. Na przełomie października/listopada 2020 roku BPK sp. z o.o. ponownie przeprowadzi negocjacje ilościowe i cenowe na 2021 rok.