Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest właścicielem i zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy al. Jana Pawła II  nr 10 w Bytomiu. Spółka przejęła obiekt 2 marca 2020 r., do tego czasu był on bowiem dzierżawiony prywatnemu podmiotowi.

Umowa dzierżawy składowiska została zawarta w 2017 r. Wówczas decyzją Marszałka woj. Śląskiego na prywatną firmę zostały przeniesione wszystkie prawa i obowiązki związane z jego eksploatacją. BPK pobierało od nowego zarządcy wyłącznie czynsz dzierżawny, mając jedynie teoretyczną kontrolę nad tym, jakie odpady przywożone były na teren składowiska.

Brak nadzoru nad funkcjonowaniem wysypiska powodował, że do Bytomia trafiały śmieci z całego kraju, w wielu przypadkach składowane i przetwarzane nielegalnie. Po rozwiązaniu umowy  z dotychczasowym dzierżawcą spółka odzyskała faktyczną kontrolę nad składowiskiem odpadów.

Przejęcie instalacji niesie ze sobą także korzyści ekonomiczne, bowiem będą mogły tu trafiać odpady z BPK, tj. odpady, które po przetworzeniu nie nadają się do innego wykorzystania, odpady przemysłowe, jak np. osady ściekowe z oczyszczalni, odpady budowlane czy mineralne, za których odbiór do tej pory spółka musiała płacić innym podmiotom.
 

Obecnie na składowisku eksploatowana jest tylko jedna z czerech kwater (nr 4 o pojemności 314400 m3). Technologia składowania odpadów jest określona w zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Instrukcji prowadzenia składowiska i jest bezpieczna zarówno dla mieszkańców jak i środowiska. 
 

Aktualnie BPK czeka na decyzję rozszerzenia pozwolenia zintegrowanego o wytwarzane odpady przez spółkę tj. skratki oraz zawartość piaskowników. O powyższą decyzję wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego. Planowane z tego tytułu oszczędności po otrzymaniu stosownej decyzji, wyniosą około 500 tys. zł rocznie.
 

Składowisko działa od 24 sierpnia 2020 r. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne po analizie i przeprowadzeniu negocjacji,  podpisało umowy z sześcioma dostawcami odpadów. Kolejne trzy umowy są w trakcie podpisu, a jedna w trakcie uzgodnień. Na przełomie października/listopada 2020 roku BPK Sp. z o.o. ponownie przeprowadzi negocjacje ilościowe i cenowe na 2021 rok.Dane teleadresowe:
al. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom 
tel. (32) 39 67 131 - Aleksandra Polak Kierownik Działu Administracyjnego 
e-mail: aleksandra.polak@bpk.pl


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.