Procedury

eBOK

Procedury

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wg warunków technicznych przyłączenia do sieci wydanych po 19.09.2020 r.

1. Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej składa do BPK „Wniosek na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ” w formie pisemnej.
Druk wniosku na wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK pod linkiem: kliknij.

Wniosek na wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci, powinien zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

b) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;

c) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

d) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych Qśrd i maksymalnych godzinowych Qmax, tj. :

cele bytowe – Qśd [m3/d]; Qh [m3/h]
cele technologiczne – Qśd [m3/d]; Qhmax [m3/h]; q [l/s]
cele przeciwpożarowe – Qśd [m3/d]; Qhmax [m3/h]; q [l/s]
cele inne – Qśd [m3/d; Qhmax [m3/h]Przeciętne normy zużycia wody Qśrd określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.;
e) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków Qśrd [m3/d] z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;


Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, na którym Wnioskodawca określa proponowany przebieg przyłączy do obiektu w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
Ponadto wniosek można uzupełnić o informację:

 • o planowanym terminie rozpoczęcia poboru wody oraz odprowadzania ścieków;
 • czy nieruchomość posiada własne ujęcie wody.

Jeżeli złożony do BPK wniosek na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest niekompletny, Przedsiębiorstwo pismem, informuje Wnioskodawcę o brakujących informacjach oraz załącznikach i terminie w jakim należy uzupełnić złożony wniosek. Do czasu uzupełnienia wniosku sprawa pozostaje bez rozpoznania. Za datę uzupełnienia braków formalnych uważa się dzień wpływu pisma do siedziby Spółki.

Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, BPK Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż :

 • 21 dni, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 45 dni, w pozostałych przypadkach,
  od dnia złożenia kompletnego wniosku wydaje podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie nieruchomości do sieci dokument pod nazwą: „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.

„Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” określają, co najmniej:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
b) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
c) miejsce przyłączenia nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej;
d) wymagania i parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
e) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek kanalizacyjnych;
f) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich zgłosić fakt przyłączenia;
g) określenie wymogów odbioru przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego;
h) wskazanie 2 letniego okresu ważności wydanych „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.
Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym.
Warunki przyłączenia zachowują ważność przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

2. Budowa i odbiór przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Inwestor) buduje przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne we własnym zakresie na swój koszt. Wykonawcę robót wybiera Inwestor, przy czym zaleca się wykonanie przyłączy wod.-kan. firmie specjalistycznej. Budowa musi być realizowana pod nadzorem inspektora BPK.
Rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego należy zgłosić do BPK, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy, „Wnioskiem o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego”. Wniosek do pobrania pod linkiem: kliknij.

Do wniosku należy dołączyć sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, plan sytuacyjny uwzględniający wydane warunki przyłączenia do sieci.

Plan sytuacyjny sporządza wnioskodawca lub podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie.
„Wniosek o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego” powinien zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

b) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

c) planowany termin rozpoczęcia budowy przyłączy – co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy;

d) dane wykonawcy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego;

e) oświadczenie, że przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne zostanie wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez BPK Sp. z o.o. – oznaczenie daty i numeru „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”;

f) sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego plan sytuacyjny uwzględniający wydane warunki przyłączenia do sieci.

Druk „wniosku o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego” można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.
Jeżeli złożony do BPK Wniosek o nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montażu wodomierza głównego jest kompletny oraz sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego plan sytuacyjny jest zgodny z wydanymi warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo przyjmuje zlecenie nadzoru i odbioru przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego, pismem skierowanym do Inwestora, w którym określa zasady prowadzonego nadzoru i odbioru technicznego. Przekazuje również dane kontaktowe do inspektora, który będzie pełnił nadzór techniczny.

W ramach prac związanych z nadzorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego inspektor BPK Sp. z o.o. dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. Nadzór jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli stron (odbiorcy usług oraz inspektora BPK Sp. z o.o.). Nadzór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do nadzoru przed zasypaniem.

Po zgłoszeniu w formie mailowej gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, inspektor BPK, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.

Protokoły odbiorów, sporządzane w formie pisemnej są potwierdzane przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci oraz przedstawiciela BPK Sp. z o.o.

Protokół odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

b) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

c) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.

Załącznikami do protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego są atesty, deklaracje właściwości użytkowych bądź aprobaty techniczne/krajowe oceny techniczne dla materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, protokoły odbioru prac zanikowych oraz protokół z badania jakości wody, potwierdzający, że spełnia ona wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, decyzja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zezwalającą na zajęcie pasa ruchu drogowego (o ile jest konieczna). Decyzja ta powinna być ważna co najmniej siedem dni licząc od daty dostarczenia do BPK Sp. z o.o. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (o ile jest konieczny) Inwestor zleca we własnym zakresie.

3. Przyłączenie nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.

Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej jest dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania jakości wody, potwierdzającego, że spełnia ona wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Włączenie nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej wykonywane jest przez BPK Sp. z o.o. na wniosek Inwestora.

Jeżeli został dokonany odbiór końcowy przyłącza wodociągowego oraz uzyskano decyzję Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zezwalającą na zajęcie pasa ruchu drogowego (o ile jest konieczna), służby techniczne przystępują do robót związanych z przyłączeniem nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej (wykonania wcinki) oraz zabudowy wodomierza w lokalizacji przewidzianej w warunkach technicznych.

4. Przyłączenie nowo wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej.

Warunkiem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
Właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zagadnienie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnych regulowane jest przepisami dwóch ustaw: Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2, drugiej ze wspomnianych ustaw: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (…)”.

5. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnej.

Po przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Druk wniosku dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

W celu zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków należy:

1. Złożyć w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • protokół przekazania wodomierza,
 • tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • dokumenty rejestrowe firmy (w przypadku jeśli umowa ma być zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą bądź z firmą),
 • uchwałę wspólnoty o wyborze zarządcy.

Formularz protokołu przekazania wodomierza można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.


3. Po otrzymaniu kompletnego wniosku dotyczącego zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sporządza nową umowę.


4. Nowa umowa – w dwóch egzemplarzach – jest wysyłana pocztą do Klienta. Po podpisaniu umowy Klient odsyła jeden jej egzemplarz do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Umowę można podpisać także osobiście w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu.

Pliki do pobrania:

Odpłatne przejmowanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – zgodnie z art.49 § 2 k.c. ustawy  z dnia 30 maja 2008 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) może, na pisemny wniosek osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Gminy Bytom, urządzenie wodociągowe i urządzenie kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.

Przejmowanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – zgodnie z art.49 § 2 k.c. ustawy  z dnia 30 maja 2008 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) może, na pisemny wniosek osoby, która wybudowała z własnych środków, na terenie Gminy Bytom, urządzenie wodociągowe i urządzenie kanalizacji sanitarnej przejąć je odpłatnie na majątek Spółki.

Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odbywa się na zasadach wynikających z postanowień „Regulaminu odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  sanitarnych od osób fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” uchwalonego uchwałą  Zarządu Spółki Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego nr 4/10/2019 z dnia 17.10.2019 r.

Odpłatne przejęcie nie obejmuje przyłączy do sieci, studzienki wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, jak również  przydomowej przepompowni ścieków.

Sieć wodociągowa i/lub sieć kanalizacji sanitarnej musi być wybudowana zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wydanymi przez BPK Sp. z o.o. i projektem budowlanym zatwierdzonym przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Realizacja inwestycji musi się odbywać pod nadzorem uprawnionych pracowników BPK Sp. z o.o. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków Spółka ma prawo odmówić przejęcia sieci.

W Spółce preferowana jest procedura przejmowania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych poprzedzona zawarciem z inwestorem umowy przedwstępnej przekazania sieci, po akceptacji przez służby BPK koncepcji rozwiązania projektowanej sieci wod-kan, opracowanej na podstawie wydanych warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Umowa przedwstępna będzie podstawą realizacji projektu technicznego rozbudowy sieci oraz będzie określała warunki odpłatnego jej przejęcia na zasadach określonych w „Regulaminie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych od osób fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”

Procedura odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych sanitarnych:
Wniosek
 1. Inwestor składa pisemny wniosek (załącznik nr 1 Regulaminu) o odpłatne przejęcie sieci na majątek BPK Sp. z o.o.  po wybudowaniu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz dokonanym odbiorze technicznym (końcowym) przez uprawnionych pracowników BPK Sp. z o.o. stwierdzającym ich sprawność techniczną.
 2. Inwestor do wniosku dołącza dokumenty i oświadczenia potwierdzające, iż Inwestor ma prawo rozporządzać przekazywaną siecią (jest jej właścicielem), w szczególności:
  a) projekt budowlany przedmiotowej sieci wraz z wszelkimi uzgodnieniami formalnymi,
  b) pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  c) zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli obowiązek jego uzyskania został nałożony w pozwoleniu na budowę),
  d) protokół odbioru sieci
  e) w przypadku sieci wodociągowej – analiza badania jakości wody do picia,
  f) protokół próby szczelności sieci wodociągowej,
  g) atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały,
  h) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
  i) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie plików o rozszerzeniu shp, xls, lub dwg (dopuszcza się format dxf) oraz zostać wpisana do Ewidencji Materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a w przypadku przekazywania sieci kanalizacyjnej do dokumentacji należy dołączyć karty studni,
  j) kopię decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wydaną przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu lub oświadczenie o braku takiego dokumentu,
  k) wycenę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej sporządzoną w oparciu o ceny jednostkowe (załącznik nr 2),
  l) dokumenty świadczące o prawie do dysponowania gruntem (księga wieczysta, akt notarialny),
  m) zobowiązanie właścicieli działek do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych (załącznik nr 3 Regulaminu).
  n) w przypadku, gdy od daty odbioru końcowego budowy sieci kanalizacyjnej minęło 12 miesięcy – raport z inspekcji TV wraz z zapisem video.
 3. Koszty związane z pozyskaniem dokumentów, jak również niezbędnych oświadczeń ponosi Inwestor. Wszystkie załączniki do wniosku, za wyjątkiem decyzji wymienionej w pkt 4 lit. j, winny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot do tego uprawniony.
 4. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli, wniosek może złożyć osoba, która będzie ich reprezentować na podstawie złożonego pełnomocnictwa i zawrze w ich imieniu umowę odpłatnego przejęcia sieci. Wniosek w takiej sytuacji podpisują wszyscy współwłaściciele albo pełnomocnik.

Druk wniosku z załącznikami można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.


Weryfikacja dokumentów i ustalanie wartości wykupu przejmowanych sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych  sanitarnych:
 1. Pracownicy BPK Sp. z o. o. dokonują weryfikacji złożonego przez Inwestora wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku stwierdzenia brakujących lub niewłaściwych dokumentów Inwestor jest o tym fakcie pisemnie informowany. Do czasu uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty procedura przejęcia sieci pozostaje bez biegu.
 2. Zweryfikowana przez BPK Sp. z o. o. wycena przejmowanej sieci sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe określone w złączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowi  podstawą metodę wzajemnych rozliczeń z tytułu odpłatnego przejęcia sieci. Ceny jednostkowe podlegają kwartalnej aktualizacji zgodnie z obowiązującym cennikiem Sekocenbudu poprzez podanie do publicznej wiadomości nowej treści załącznika nr 2.
 3. Przy inwestycjach o większym zakresie lub różnorodności dopuszcza się ustalenie wartości inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego przez służby techniczne BPK.
 4. Możliwe jest także ustalenie wartości inwestycji z zastosowaniem wyceny jednostkowej i/lub kosztorysu powykonawczego dla poszczególnych elementów inwestycji. Podział ten zostanie ustalony w na etapie ustalenia warunków umowy przedwstępnej lub w trakcie prowadzonego nadzoru przez inspektorów BPK, w przypadku wystąpienia uzasadnionych robót nieprzewidzianych w projekcie.
 5. Należność za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną zostaje ustalona w drodze negocjacji między BPK Sp. z o.o. a Inwestorem, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz techniczno-rozwojowych systemu wodno-kanalizacyjnego wynikających z wewnętrznych zarządzeń Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
 6. W przypadku sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej przez Inwestora na podstawie obowiązującej umowy przedwstępnej, spisanej z BPK Sp. z o. o przed datą zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, wartość sieci będzie wyliczana w oparciu o zweryfikowany przez BPK Sp. z o. o. kosztorys powykonawczy.
 7. W przypadku sieci zlokalizowanych na terenach prywatnych, Inwestor zobowiązany jest do  ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu zgodnie z załącznikiem nr 3.
 8. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość obniżenia wyliczonej wartości przejmowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o ewentualne koszty związane z naprawami na sieci lub koszty, które wynikać mogą z braku zobowiązania właścicieli działek do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu, w przypadku lokalizacji sieci na terenach prywatnych.
 9. Należność za przejmowaną sieć wodociągową lub kanalizacyjną nie może przewyższać kosztów wytworzenia.
 10. W przypadku przejmowania sieci o wartości przekraczającej 100.000,00zł wybudowanej na potrzeby ograniczonej ilości odbiorców o małym zapotrzebowaniu na dostawę wody i odbiór ścieków, może być stosowana metoda dochodowa dla określenia należności za jej przejęcie. Wynika to z ograniczonych przychodów po stronie BPK Sp. z o. o w trakcie eksploatacji przejmowanych sieci. O możliwości stosowania metody dochodowej dla określenia wartości należności za przejmowaną sieć Inwestor zostanie poinformowany w trakcie uzgodnień (przed ubieganiem się o zezwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych). Należność za przejęcie sieci zostanie ustalona w drodze negocjacji uwzględniających interes ekonomiczny BPK Sp. z o. o. i wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.
Płatności

Płatność wynagrodzenia za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną, której wartość została ustalona przez strony w drodze negocjacji nastąpi:

 1. jednorazowo w przypadku, gdy wynagrodzenie będzie równe lub niższe niż 10 000 złotych brutto,
 2. w przypadku, gdy wynagrodzenie za przejmowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną będzie przekraczało kwotę 10 000 złotych brutto, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ma prawo rozłożyć należność na nie więcej niż 5 rat. Raty płatne będą do końca kwietnia każdego roku. Ilość rat (nie większa niż 5 rat), będzie przez strony negocjowana i zależna będzie od wartości przejmowanego przez BPK Sp. z o.o.  majątku.
Umowa kupna-sprzedaży
 1. Przejęcie sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej na majątek BPK Sp. z o.o.  następować będzie na podstawie przygotowanej przez BPK Sp. z o.o. umowy kupna – sprzedaży sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 2. Umowa dotycząca odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinna określać co najmniej: – datę i miejsce zawarcia umowy, – strony umowy, – określenie przedmiotu przekazania (opis techniczny sieci), – wynagrodzenie za przejmowaną sieć, – terminy wypłaty wynagrodzenia.
 3. Przekazanie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nastąpi w terminie podpisania umowy odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony.
 4. Ostateczna data i numer umowy zostaną określone po podpisaniu umowy przez strony i  wprowadzeniu jej do Centralnego Rejestru Umów prowadzonego przez Spółkę.
 5. Z chwilą podpisania umowy odpłatnego przejęcia sieci zostanie przygotowany protokół stanowiący podstawę do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu. Podpisując protokół Przekazujący wyraża zgodę na korzystanie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i jej następców prawnych lub inne osoby upoważnione przez BPK z części nieruchomości opisanej powyżej. Prawo do korzystania obejmuje prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętu w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, naprawą i remontami urządzeń. Przekazujący zobowiązuje się udostępnić nieruchomość na czas prowadzenia robót.
Pliki do pobrania

Zmiana danych w umowie

Zmiana danych odbiorcy (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego) nie wymaga zmiany umowy. Zmianę jednak należy jak najszybciej zgłosić pisemnie.

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączach oraz obiektach i urządzeniach technicznych obowiązujące w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

Zaloguj się do
elektronicznego Biura Obsługi Klienta
Załatw wszystko online!

Otwórz eBOK

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna