Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Poradnik, czyli co i jak załatwić w BPK

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Procedura włączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Wystąpienie do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego ze zleceniem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci (WT).

Zlecenie wydania WT powinno zawierać:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    dwa egzemplarze oryginału planu sytuacyjnego z uzbrojeniem w skali 1:500 lub 1:1000.

Warunki techniczne określają: miejsce i sposób przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach również warunki ich eksploatacji.

Warunki techniczne zachowują ważność przez okres dwóch lat od dnia ich wydania. W szczególnych sytuacjach warunki techniczne mogą być wydane z krótszym niż dwa lata okresem ważności.

2. Na podstawie otrzymanych warunków należy zlecić opracowanie projektu przyłącza.
Projekt może sporządzić jedynie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia branżowe. Wykonawcę projektu wybiera inwestor.

3. Uzgodnienie z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym opracowanego projektu.
Po sporządzeniu dokumentacji projektowej inwestor lub projektant (w imieniu inwestora) zleca BPK uzgodnienie projektu.

Zlecenie o uzgodnienie projektu technicznego powinno zawierać:
•    wypełniony i podpisany wniosek,
•    dwa egzemplarze projektu (jeden egzemplarz projektu pozostaje w  BPK).

Uzgodnienie projektu dotyczy: zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, zgodności projektu z uznanymi regułami techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa, zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami technicznymi spółki, zakresu szczegółowości opracowania.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony.

Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.

4. Zgodnie z art. 29a Ustawy prawo budowlane inwestor może wykonać przyłącze bez zgłoszenia. Inwestor zobowiązany jest jednak do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r.

5. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Inwestor zleca specjalistycznej firmie wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Budowa musi być realizowana zgodnie z uzgodnionym projektem oraz pod nadzorem inspektora BPK.

Wniosek zlecenia na nadzór nad budową i odbiór końcowy przyłącza kanalizacyjnego,
można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza. Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przyłącza                     i dostarczenia jej do BPK.

7. Zawarcie umowy
Żeby móc legalnie korzystać z sieci kanalizacji sanitarnej, trzeba zawrzeć z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym umowę na odprowadzanie ścieków:

•    za niespełnienie powyższego obowiązku, zgodnie z art. 28, ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. grożą sankcje prawne: „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.

Wszelkie formularze potrzebne do dopełnienia formalności związanych z włączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta BPK lub pobrać ze strony www.bpk.pl.

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej to obowiązek
Właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zagadnienie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnych regulowane jest przepisami dwóch ustaw: Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

•    zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2, drugiej ze wspomnianych ustaw: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (...)".

WARTO WIEDZIEĆ

Zarządzanie siecią kanalizacyjną
Zarządzanie siecią kanalizacji sanitarnej należy do podstawowych zadań BPK. Obejmuje ono utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego instalacji zapewniającej ciągłość odprowadzania ścieków. Dzięki sieci kanalizacji sanitarnej ścieki są odprowadzane do oczyszczalni ścieków i poddawane w pełni ekologicznym procesom oczyszczania.

Eksploatacja kanalizacji sanitarnej to:

 • utrzymywanie sieci oraz całej infrastruktury sanitarnej we właściwym stanie technicznym, który zapewni prawidłowe jej funkcjonowanie, a więc sprawne odprowadzanie ścieków,
 • usuwanie awarii,
 • naprawa i wymiana uszkodzonych odcinków kanałów oraz remonty studni,
 • przeprowadzanie inspekcji telewizyjnych dokonywanych specjalną kamerą inspekcji TV. Dzięki temu można ocenić stan techniczny,
 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej,
 • budowanie nowych kanałów w ramach planów inwestycyjnych,
 • gromadzenie i analizowanie danych o sieci kanalizacyjnej.


Odprowadzanie ścieków z nieruchomości – kto i za co odpowiada

 • instalacja wewnętrzna oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej: instalację wewnętrzną oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej buduje we własnym zakresie i na własny koszt właściciel nieruchomości i to on instalację wewnętrzną oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej eksploatuje – we własnym zakresie i na własny koszt. To oznacza, że po stronie właściciela leży utrzymywanie instalacji wewnętrznej oraz przyłącza kanalizacyjnego we właściwym stanie technicznym, który zapewni ich prawidłowe funkcjonowanie, a także usuwanie awarii, przeprowadzanie remontów, czyszczenie, naprawianie i wymiana uszkodzonych odcinków instalacji.
 • kanał główny: kanał główny kanalizacji sanitarnej buduje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w ramach planów inwestycyjnych. Spółka także eksploatuje kanał główny, co oznacza, że po stronie BPK leży utrzymywanie sieci we właściwym stanie technicznym zapewniającym prawidłowe odbieranie ścieków, a także usuwanie awarii, przeprowadzanie remontów, czyszczenie, naprawianie i wymiana uszkodzonych odcinków instalacji oraz przeprowadzanie inspekcji telewizyjnych.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której służby przedsiębiorstwa wezwane do awarii stwierdzą, że sieć należąca do BPK została zapchana odpadami, których nie wolno wprowadzać do kanalizacji, a które pochodzą z prywatnej nieruchomości, na przykład gruzem, odpadkami komunalnymi itp. W takim wypadku, kosztami usunięcia awarii może zostać obciążony mieszkaniec, który doprowadził do jej wystąpienia.

Granica podziału sieci

Granicę, która rozdziela część instalacji należącą do właściciela danej nieruchomości od kanału głównego należącego do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego stanowi studnia techniczna znajdująca się na kanale, którą właściciel sieci, czyli BPK wskazał właścicielowi nieruchomości jako miejsce włączenia wewnętrznej instalacji ściekowej lub granica nieruchomości.

 • Za część sieci do studni wskazanej jako miejsce włączenia lub granicy nieruchomości odpowiada Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
 • Za część sieci za studnią wskazaną jako miejsce włączenia lub za granicą nieruchomości odpowiada właściciel nieruchomości.

Nie wolno wprowadzać ścieków do kanalizacji deszczowej
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Do urządzeń kanalizacyjnych nie wolno wprowadzać (zgodnie z art. 9, ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r.):

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
 • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
 • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

PLIKI DO POBRANIA

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.